Počet záznamů: 1

Valence structures of the diastereomeric complexes meso- and rac-[Ru-2(acac)(4)(mu-Q)](n) (n=2-, 1-, 0, 1+, 2+) with the multiple quinonoid bridging ligand Q=1,2,4,5-tetraimino-3,6-diketocyclohexane

 1. 1.
  0336246 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kumbhakar, D. - Sarkar, B. - Das, A. - Das, A. K. - Mobin, S. M. - Fiedler, Jan - Kaim, W. - Lahiri, G. K.
  Valence structures of the diastereomeric complexes meso- and rac-[Ru-2(acac)(4)(mu-Q)](n) (n=2-, 1-, 0, 1+, 2+) with the multiple quinonoid bridging ligand Q=1,2,4,5-tetraimino-3,6-diketocyclohexane.
  [Valenční struktury diastereomerických komplexů meso- a rac-[Ru2(acac)4(µ-Q)]n (n = 2-, 1-, 0, 1+, 2+ ) s multi-quinonoidním můstkovým ligandem Q = 1,2,4,5-tetraimino-3,6-diketocyklohexan.]
  Dalton Transactions. -, č. 43 (2009), s. 9645-9652 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA MŠk OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: diastereoisomers * electrochemistry * EPR features
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.081, rok: 2009

  Meso- and rac-configurated diastereoisomers [Ru2(acac)4(µ-Q)] have been separated and identified as RuII–Q0 species through a crystal structure analysis of the meso form. Cyclic voltammetric and spectroelectrochemical (UV-vis-NIR, IR, EPR) characterisation of the five accessible states (2-, 1-, 0, 1+ and 2+ forms) was performed. Oxidation occurs at the metal ions to produce RuIIRuIII mixed-valent states with corresponding EPR features but without detectable intervalence absorption in the near infrared region. IR-spectroelectrochemistry reveals opposite frequency shifts for the ν(C=O) and ν(NH) stretching vibrations on reduction and oxidation, in agreement with the assumed electronic structure. Reduction leads to strongly stabilised [Ru2(acac)4(µ-Q)]- states which show weak NIR shoulders around 1040 nm. The EPR characteristics are remarkably different for the two isomeric monoanions, reflecting presumably flexible geometry and electronic structure.

  Meso- a rac-configurované diastereoisomery [Ru2(acac)4(µ-Q)] byly odděleny a identifikovány jako RuII-Q0 částice pomocí krystalové strukturní analýzy meso formy. Byla provedena cyklo-voltammetrická a spektroelektrochemická (UV-VIS-NIR, IR, EPR) charakterizace pěti dostupných stavů (2-, 1-, 0, 1+ a 2+ formy ). Oxidace probíhá na kovových iontech za tvorby RuIIRuIII stavů se smíšenou valencí, s odpovídajícími EPR vlastnostmi, ale bez zjistitelné absorbce přenosu náboje v blízké infračervené oblasti. IR-spektroelektrochemie ukazuje opačné posuny frekvence pro ν(C=O ) a ν(NH ) valenční vibrace po redukci a oxidaci, ve shodě s předpokládanou elektronovou strukturou. Redukce vede k silně stabilizovaným [Ru2(acac)4(µ-Q)]- stavům, které vykazují slabé NIR pásy kolem 1040 nm. EPR charakteristiky jsou pozoruhodně rozdílné pro dva isomerické monoanionty, což svědčí o pravděpodobně proměnné geometrii a elektronové struktuře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180518