Počet záznamů: 1

Towards a more reliable symmetry determination from powder diffraction: a redetermination of the low-temperature structure of 4-methylpyridine-N-oxide

 1. 1.
  0336175 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Palatinus, Lukáš - Damay, F.
  Towards a more reliable symmetry determination from powder diffraction: a redetermination of the low-temperature structure of 4-methylpyridine-N-oxide.
  [Na cestě k spolehlivějšímu určování symetrie z práškové difrakce: nové určení nízkoteplotní struktury 4-methylpyridin-N-oxidu.]
  Acta Crystallographica section B - Structural Science. Roč. 65, Part 6 (2009), 784-786 ISSN 0108-7681
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: symmetry determination * charge flipping * 4MPNO
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.801, rok: 2009

  The low-temperature structure of 4-methylpyridine-N-oxide was previously determined in symmetry P41 [Damay et al. (2006), Acta Cryst. B62, 627–633]. Using a recently published symmetry-determination method it was found that the true symmetry of the structure is P41212. The structure was refined in the new space group using X-ray and neutron data. The previously published structure is close to the newly refined structure, but the new structure is in agreement with the results of rotational tunneling spectroscopy, and, in contrast to the structure in symmetry P41, does not require a twofold degeneracy of the tunneling bands.

  Nízkoteplotní struktura 4-methylpyridin-N-oxidu byla dříve upřesněna v symetrii P41 [Damay et al. (2006), Acta Cryst. B62, 627–633]. Použitím nedávno publikované metody k určení symetrie bylo zjištěno, že skutečná symetrie struktury je P41212. Struktura byla upřesněna v nové prostorové grupě proti synchrotronovým i neutronovým datům. Původní publikovaná struktura je velmi blízká novému upřesnění, ale nová struktura souhlasí s výsledky rotační tunelovací spektroskopie, a narozdíl od struktury v symetrii P41 nevyžaduje dvojitě degenerované tunelovací pásy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180460