Počet záznamů: 1

Excited-state relaxation dynamics of Re(I) tricarbonyl complexes with macrocyclic phenanthroline ligands studied by time-resolved IR spectroscopy

 1. 1.
  0336067 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Blanco-Rodríguez, A. M. - Towrie, M. - Collin, J. - P. - Záliš, Stanislav - Vlček, Antonín
  Excited-state relaxation dynamics of Re(I) tricarbonyl complexes with macrocyclic phenanthroline ligands studied by time-resolved IR spectroscopy.
  [Relaxační dynamika excitovaných stavů tris-karbonylových komplexů Re(I) s makrocyclickými fenantrolinovými ligandy studovaná časově rozlišenou IR spektroskopií.]
  Dalton Transactions. -, č. 20 (2009), s. 3941-3949 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA MŠk OC09043; GA MŠk OC 139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Raman spectroscopy * molecular machine prototypes * infrared spectroscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.081, rok: 2009

  Two sets of supramolecular rhenium carbonyl-phenanthroline complexes were prepared: fac-[Re(Cl)(CO)(3)(N,N)] and fac-[Re(Etpy)(CO)(3)(N,N)](+), where N, N is 2,9-di-anisyl-1, 10-phenanthroline (dap) or two related macrocyclic ligands, where the two anisyl groups are connected by a polyether chain of different length and rigidity (m27, m30), which wraps around and above the equatorial Re(CO)(2) group. The excited-state character and relaxation dynamics of these complexes were investigated by picosecond time-resolved IR spectroscopy in the spectral region of C O stretching vibrations, nu(CO). The results were interpreted with the aid of DFT and TD-DFT calculations of the molecular structures and electron-density redistribution upon excitation. [Re(Cl)(CO)(3)(phen-macrocycle)] in CH2Cl2 have the same type of lowest excited state as analogous acyclic phen or bpy complexes, that is a mixed Re(CO)(3) -> phen and Cl -> phen MLCT/XLCT, together with some pi pi*(phen) IL character.

  Byly připraveny dva soubory supramolekulárních rheniových karbonyl-fenantrolinových komplexů : fac-[Re(Cl)(CO)3(N,N)] and fac-[Re(Etpy)(CO)3(N,N)]+, kde N,N je 2,9-di-anisyl-1,10-fenantrolin (dap) nebo dva makrocyclické ligandy, se dvěma anisylovými skupinami spojenými polyetherickým řetězcem různé délky (m27, m30), které obklopují ekvatoriální Re(CO)2 skupinu. Charakter a relaxační dynamiky excitovaných stavů těchto komplexů byly zjišťovány pikosekundovou časově -rozlišenou IR spektroskopií ve spektrální oblasti C=O vibrací, .nu.(CO). Výsledky byly interpretovány pomocí DFT a TD-DFT výpočtů molekulárních struktur a redistribuce elektronové hustoty v průběhu excitace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180389