Počet záznamů: 1

Semantic Interoperability in Czech Healthcare Environment Supported by HL7 Version 3

 1. 1.
  0335988 - UIVT-O 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Nagy, Miroslav - Hanzlíček, Petr - Přečková, Petra - Říha, Antonín - Dioszegi, Matěj - Seidl, Libor - Zvárová, Jana
  Semantic Interoperability in Czech Healthcare Environment Supported by HL7 Version 3.
  [Sémantická interoperabilita v prostředí českého zdravotnictví podporovaná standardy HL7 verze 3.]
  Methods of Information in Medicine. Roč. 49, č. 2 (2010), s. 186-195 ISSN 0026-1270
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014; GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: information storage and retrieval * electronic health record * HL7 * semantic interoperability * communication standards
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Impakt faktor: 1.472, rok: 2010

  The paper describes contemporary situation of data sharing in Czech healthcare, studies the possibility of using international nomenclatures and coding systems to express semantics of the clinical content of electronic health record systems and presents a proposal of semantic interoperability platform (SIP). The architecture of the SIP is described in more detail. Finally a brief summary of SIP implementation experience and deployment obstacles is given.

  Tento článek popisuje současnou situaci v oblasti sdílení dat v českém zdravotnictví, studuje možnosti využití mezinárodních nomenklatur a kódovacích systémů na vyjádření sémantiky klinického obsahu systémů elektronických zdravotních záznamů a prezentuje návrh platformy pro sémantickou interoperabilitu (PSI). Architektura PSI je dále popsána detailněji. Na závěr je uvedeno stručné shrnutí zkušeností z procesu implementace PSI a překážek jeho nasazení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180323