Počet záznamů: 1

Optimization of mixed quantum-classical dynamics: Time-derivative coupling terms and selected couplings

 1. 1.
  0335823 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pittner, Jiří - Lischka, H. - Barbatti, M.
  Optimization of mixed quantum-classical dynamics: Time-derivative coupling terms and selected couplings.
  [Optimalizace smíšené kvantově-klasické dynamiky: Vazebné členy z časových derivací a výběr vazebných členů.]
  Chemical Physics. Roč. 356, 1-3 (2009), s. 147-152 ISSN 0301-0104
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mixed-quantum classical dynamics * non-adiabatic coupling * molecular dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.277, rok: 2009

  The usage of time-derivative non-adiabatic coupling terms and partially coupled time-dependent equations are investigated to accelerate non-adiabatic dynamics simulations at multireference configuration interaction (MRCI) level. The quality of the results and computational costs are compared against non-adiabatic benchmark dynamics calculations using non-adiabatic coupling vectors. In the comparison between the time-derivative couplings and coupling vectors, deviations in the adiabatic population of individual trajectories were observed in regions of rapid variation of the coupling terms. They, however, affected the average adiabatic population to only about 5%. For small multiconfiguration spaces, dynamics with time-derivative Couplings are significantly faster than those with coupling vectors. This relation inverts for larger configuration spaces.

  Je studováno použití neadiabatických vazebných členů na základě časových derivací a částečné spřažení časově závislých rovnic za účelem zrychlení simulací neadiabatické molekulové dynamiky na úrovni multireferenční konfigurační interakce. Kvalita výsledků a výpočetní náročnost je porovnána oproti benchmarku neadiabatické molekulové dynamiky s vazebnými členy spočtenými z analytických derivací. Mezi těmito dvěma přístupy byly pozorovány rozdíly v trajektoriích v oblasti prudkých změn vazebných vektorů, které ale ovlivňují průměrné populace adiabatických stavů jen do 5%. Pro malé multikonfigurační prostory, dynamika s časovými derivacemi je výrazně rychlejší než s analytickými derivacemi, ale je tomu naopak pro velké počty konfigurací. Použití částečně spřažených rovnic výrazně zrychluje simulace, přičemž rozdíly v populacích jsou v řádu několika procent. Imidazol a methanimium kation jsou použit jako testovací příklady.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180184