Počet záznamů: 1

Localised to intraligand charge-transfer states in cyclometalated platinum complexes: an experimental and theoretical study into the influence of electron-rich pendants and modulation of excited states by ion binding

 1. 1.
  0335796 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rochester, D. L. - Develay, S. - Záliš, Stanislav - Williams, J. A. G.
  Localised to intraligand charge-transfer states in cyclometalated platinum complexes: an experimental and theoretical study into the influence of electron-rich pendants and modulation of excited states by ion binding.
  [Lokalizované a intraligandové stavy přenosu náboje v cyclometalátových platinových komplexech: experimentální a teoretická studie vlivu elektronově bohatých substituentů a modulace excitovaných stavů vazbou s ionty.]
  Dalton Transactions. -, č. 10 (2009), s. 1728-1741 ISSN 1477-9226
  Grant CEP: GA MŠk OC 139
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Cross-Coupling reactions * metal complexes * luminiscence
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.081, rok: 2009

  The neopentyl ester of 1,3-di(2-pyridyl) benzene-5-boronic acid (dpy-B) is a useful intermediate in the divergent synthesis of N<boolean AND>C<boolean AND>N-coordinating, 1,3-di(2-pyridyl) benzene ligands, HLn, that carry aryl substituents at the 5-position of the central ring. The platinum(II) complexes, (PtLCl)-Cl-n, of several such ligands have been prepared, incorporating pendant anisoles, arylamines, an oxacrown, and an azacrown, all of which are strongly luminescent in solution at 298 K. The emission of the complexes is partially quenched by oxygen, and all of the compounds are very efficient sensitisers of singlet oxygen. The quantum yields of O-1(2) formation have been measured on the basis of the intensity of the O-2 (1)Delta(g) emission at 1270 nm, and are in the range 0.25-0.65.

  Byla připravena řada komplexů platiny(II), PtLnCl, kde Ln je N^C^N-koordinující 1,3-di(2-pyridyl)benzen s různými substituenty v poloze 5 centrálního kruhu: anisol, arylaminy, oxacrown a azacrown. Všechny tyto komplexy silně emitují v roztoku při 298 K, emise je částečně zhášena kyslíkem a všechny tyto sloučeniny jsou účinnými sensitizéry singletního kyslíku. Kvantový výtěžek tvorby 1O2¬ zjištěný pomocí měření intensity O2 1g emise při 1270 nm, byl v intervalu 0.25 – 0.65. Pro řadu PtL1Cl nesubstituovaných komplexů a jejich derivátů p-dimethylaminophenyl a phenyl-15-mono-N-azacrown-5 substituenty (PtL9Cl a PtL12Cl) byly provedeny DFT výpočty zahrnující efekt rozpouštědla. Absorpční spektra simulovaná na základě vypočtených singletních přechodů velmi dobře interpretují experimentální spektra. Vypočtená energie nejnižší tripletní excitace PtL1Cl je blízko k 0–0 emisnímu maximum tohoto komplexu v roztoku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180165