Počet záznamů: 1

Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji

 1. 1.
  0335589 - HIU-Y 2010 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Baron, Roman
  Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji.
  [The image of Czechs in Polish society. The case of Galicia.]
  Prace Historyczne. Roč. 136, - (2009), s. 99-111 ISSN 0083-4351
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: image * Czech-Polish relations * Galicia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  W dotychczasowej czeskiej historiografii Czechom w Galicji nie poświęcano zbytniej uwagi. Po przyłączeniu Galicji do państwa austriackiego w drugiej połowie XIX wieku Wiedeń zaczął wysyłać tam swoich urzędników, wśród których duże znaczenie odgrywali Czesi. Jako Słowianie mogli bowiem łatwiej porozumiewać się z miejscowym polskim i rusińskim społeczeństwem. Na kształtowanie się negatywnego obrazu Czecha w polskim społeczeństwie mieli decydujący wpływ urzędnicy czeskiego pochodzenia, których Polacy, głównie ze środowiska szlacheckiego i mieszczańskiego, postrzegali jako narzędzie ucisku ze strony zaborczego, austriackiego państwa.

  In the Czech historiographical works that have been published to date, due attention has not been paid to Czechs in Galicia. In order to annex the territory of Galicia to the Austrian state in the second half of the eighteenth century, Vienna began to send its officials there, and among them, Czechs played a very significant role. As Slavs, they could more easily understand the local Polish and Ruthenian inhabitants. The influence of Czech-nationality officials was vital in forming a negative image of Czechs in Polish society. Poles, mainly from the ranks of the nobility and bourgeoisie, perceived them as an instrument of oppression from the side of the Austrian state.

  V dosavadní české historiografické produkci nebyla Čechům v Haliči věnována náležitá pozornost. Po připojení území Haliče k rakouskému státu ve druhé polovině osmnáctého století začala Vídeň do této země posílat své úředníky, mezi nimiž významnou roli sehráli Češi. Jako Slované mohli totiž snadněji porozumět místnímu polskému či rusínskému obyvatelstvu. Na formování negativního obrazu Čechů v polské společnosti měli zásadní vliv úředníci českého původu, které Poláci, hlavně z řad šlechty a měšťanstva, vnímali jako nástroj útlaku ze strany záborového čili rakouského státu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180012