Počet záznamů: 1

Search for neutral Higgs bosons at high tan(beta) in the b(h/H/A) --> btautau channel

 1. 1.
  0335172 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for neutral Higgs bosons at high tan(beta) in the b(h/H/A) --> btautau channel.
  [Hledání neutrálního Higgsova bosonu při vysokém tan beta v kanále b(h/H/A) --> b tau(+)tau(-) Channel.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 5 (2009), 051804/1-051804/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * cross section * Higgs boson
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  The first search in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 GeV for the production of neutral Higgs bosons in association with bottom quarks and decaying in two tau leptons is presented. The cross section for this process is enhanced in many extensions of the Standard Model (SM), such as its minimal supersymmetric extension (MSSM) at large tan(beta). The data, corresponding to an integrated luminosity of 328 pb-1, were collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron Collider. An upper limit is set on the production cross section of neutral Higgs bosons in the mass range of 90 to 150 GeV, and this limit is used to exclude part of the MSSM parameter space.

  Prezentujeme první hledání produkce neutrálného Higgsova bosonu v asociované produkci s bottom kvarkem a rozpadajícíse ho na dva tau leptony v proton antiprotonových srážkách při těžišťové energii 1.96 TeV. Účinný průřez tohotu procesu může být větší v řadě rozšíření Standardního modelu, jako např. v minimálně supersymetrickém rozšíření (MSSM) při vysokém tan beta. Určujeme horní limit na produkci Higgsova bosonu v intervalu hmot 90 až 150 GeV a pomocí tohoto limitu omezujeme část možného parametrického prostoru MSSM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179714