Počet záznamů: 1

On the retention mechanisms and secondary effects in microthermal field-flow fractionation of particles

 1. 1.
  0334529 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Janča, J. - Stejskal, Jaroslav
  On the retention mechanisms and secondary effects in microthermal field-flow fractionation of particles.
  [O retenčním mechanismu a druhotných efektech v mikrotermální chromatografii částic v tokovém poli.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 52 (2009), s. 9071-9080 ISSN 0021-9673
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrodynamic lift forces * slow shear-flow * macroscopic rigid spheres
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  The behavior of nanometer or micro meter-sized particles, dispersed in liquid phase and exposed to temperature gradient, is a complex and not yet well understood phenomenon. Thermal field-flow fractionation, using conventional-size channels, played an important role in the studies of this phenomenon. In addition to thermal and molecular diffusion or Brownian movement, several secondary effects, such as particle-particle and/or particle-wall interactions, chemical equilibria with the components of the carrier liquid, buoyant and lift forces, etc., may contribute to the retention and complicate the understanding of the relations between the thermal diffusion and the characteristics of the retained particles.

  Chování částic nano- a mikrometrové velikosti rozptýlených v kapalné fázi a vystavených teplotnímu gradientu je složité a ne zcela jasné. Termální chromatografie v tokovém poli, používající kanály běžných velikostí, hraje důležitou roli při studiu těchto jevů. Kromě termální a molekulární difúze nebo Brownova pohybu se uplatňuje několik dalších efektů, jako jsou interakce mezi částicemi nebo částic se stěnami, chemické rovnováhy se složkami nosné kapaliny, vztlakové síly, ap., které mohou přispívat k retenci částic a komplikovat porozumění vztahů mezi termální difúzí a charakteristikami částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179242