Počet záznamů: 1

The Origins of Pythagorean symbola

 1. 1.
  0334473 - FLU-F 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Vítek, Tomáš
  The Origins of Pythagorean symbola.
  [Původ pythágorejských symbolů.]
  La parola del passato: rivista di studi antichi. Roč. 64, č. 4 (2009), s. 241-270 ISSN 0031-2355
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0436
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Pythagoreanism * symbola * origins
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  In antiquity acousmata were considered as an authentic record of Pythagoras' words, whose sense was concealed from the uninitiated by dint of their cryptic form. Largely their later interpretations were created with respect to probability (eikotologia) on the basis of comparations with other Pythagorean material, but some authors did not hesitate to interpretate very violently and fabricate their own acousmata (Iamblichus). The extant fragments of collections are very heterogenous and mutually almost imcompatible; that is why it is impossible to believe that they representate the doctrine of the oldest Pythagoreanism as a whole. Presumably the original acousmata did not hide any other sense as their main aim seems to be a regulation of human behaviour in magic-ritual sphere.

  Akúsmata byla v antice pokládána za autentický záznam Pýthagorových slov, jejichž smysl byl nezasvěcencům díky kryptické formě utajen. Jejich pozdější výklady byly vedeny pravděpodobností na základě srovnání s jiným pýthagorejským materiálem, ale někteří autoři se nezastavili ani před velmi násilnými interpretacemi a vymýšlením vlastních akúsmat (Jamblichos). Dochované zlomky ze sbírek jsou velmi heterogenní a vzájemně téměř neslučitelné, a proto je vyloučeno, že by jako celek mohly představovat nauku nejstaršího pýthagoreanismu. Interpreti se svými výklady snažili proměnit akúsmata v racionálně stanovená etická pravidla, ale to vyvrací mimo jiné i jejich identita se staršími magicko-pověrečnými předpisy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179192