Počet záznamů: 1

Uniformita, či rozmanitost pohřebního ritu? Interpretace výsledků fosfátové půdní analýzy na pohřebišti únětické kultury v Praze 9–Miškovicích

 1. 1.
  0334389 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ernée, Michal - Majer, A.
  Uniformita, či rozmanitost pohřebního ritu? Interpretace výsledků fosfátové půdní analýzy na pohřebišti únětické kultury v Praze 9–Miškovicích.
  [Burial rites: uniform or diverse? Interpretation of the results of phosphate soil analysis at the Únětice culture burial site in Prague 9–Miškovice.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 3 (2009), s. 493-508 ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1408
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early Bronze Age * Únětice culture * graves * phosphate soil analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Na pohřebišti ze starší doby bronzové v Praze 9–Miškovicích byla fosfátová analýza úspěšně použita jako doplněk archeologických a antropologických pozorování. S její pomocí se kromě "regulérních" pohřbů s kompletně dochovanými kostrami v anatomické poloze podařilo prokázat některé doposud neznámé formy pohřbívání (ca 45% ze všech odkr. hrobů). A) Pohřbívání samotných kostí (někdy ve schránkách z organického materiálu) bez měkkých tkání, často s milodary, charakterizované kompletně nebo fragmentárně dochovanými kosterními pozůstatky rozptýlenými či uspořádanými na dně hrobové jámy, bez fosfátové anomálie. B) Tzv. kenotafy, prázdné jámy ležící mezi ostatními hroby, které se svým tvarem neliší od hrob. jam s pohřby, neobsahují však žádné kosterní pozůstatky ani předměty a nevykazují fosfátovou anomálii. C) "Hrob." jámy bez kosterních pozůstatků a bez nálezů, ale s výraznou fosfátovou anomálií respektující svým tvarem i velikostí půdorys jámy.

  Phosphate soil analysis was successfully used as a supplement to arch. and anthr. observations at the Early Bronze Age burial site in Prague 9–Miškovice. In addition to "regular" burials with complete preserved skeletons resting in an anatomical position, the soil analysis was used to document heretofore unknown forms of burial (app. 45 % of all uncovered graves). A) The burial of separate bones without soft tissue, often with gifts and characterized by complete or fragmentary skeletal remains spread out or arranged in the bottom of the grave pit, without a phosphate anomaly. B) So-called "cenotaph" (empty) graves situated between other graves. The shapes of cenotaph graves do not differ from other graves, but do not contain any bones or other objects. The cenotaph graves do not have a phosphate anomaly. C) "Grave" pits with neither skeletal remains nor finds, but with a distinct phosphate anomaly respecting the shape and even the size of the grave.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179138