Počet záznamů: 1  

Study of CHarged particles transport across model and real phospholipid bilayers

 1. 1. 0334125 - UFCH-W 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Navrátil, Tomáš - Šestáková, Ivana - Jaklová Dytrtová, Jana - Jakl, M. - Mareček, Vladimír
  Study of CHarged particles transport across model and real phospholipid bilayers.
  [Studium transportu nabitých částic přes modelové a reálné fosfolipidové dvojvrstvy.]
  Recent Advances in Environment, Ecosystems and Development. Tenerife: WSEAS Press, 2009 - (Bulucea, C.; Mladenov, V.; Pop, E.; Leba, M.; Mastorakis, N.), s. 212-217. ISBN 978-960-474-142-7.
  [International Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED ´09) /7./. Tenerife (ES), 14.12.2009-16.12.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: phospholipid bilayers * environment * trace elements * charged particles
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  To secure the normal processes in the living (plant or animal) cells, it is necessary to realize transport of variol inorganic and organic compounds (nutrients, waste materials, etc.), across the cell membrane into or out of the cells or various sub-cellular structures. These processes are based on many principles, which we intend to study using electrochemical methods (electrochemical impedance spectroscopy, voltammetry, conductometry, patch-clamp techniques etc.). In this contribution, there are described the results of experiments realized on model of supported membranes and some ways of preparation of protoplasts, which would be suitable for patch clamp studies of the charged particles transport. The anodic stripping voltammetry, cyclic voltammetry and diffusive gradient in thin film technique were successfully used for determination and characterization of heavy metal complexes with low-molecular-weight organic acids in soil solutions sampled from rhizosphere and bulk soil.

  Pro zajištění normálních procesů v živých (rostlinných nebo živočišných) buňkách, je nutné realizovat transport různých anorganických a organických látek (živin,odpadů, atd.), přes buněčnou membránu do nebo z buněk nebo jednotlivých dílčích buněčných substruktur. Tyto procesy jsou založeny na mnoha principech, které chceme studovat pomocí elektrochemických metod (elektrochemické impedanční spektroskopie, voltametrie, konduktometrie, patch-clamp techniky atd.). V tomto příspěvku jsou popsány výsledky experimentů realizovaných na modelu stabilizovaných membrán a některé způsoby přípravy protoplastů, které by byly vhodné pro studium transportu nabitých částic patch clamp technikou. Anodická rozpouštěcí voltametrie, cyklická voltametrie a technika difúzního gradientu v tenkém filmu byla úspěšně použita k určení a charakterizaci komplexů těžkých kovů s nízkomolekulárními organickými kyselinami (LMWOAs) v půdních roztocích vybraných z rhizosfér a sypkých půd.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178943