Počet záznamů: 1  

Fundamental length in quantum theories with PT-symmetric Hamiltonians

 1. 1. 0333963 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Znojil, Miloslav
  Fundamental length in quantum theories with PT-symmetric Hamiltonians.
  [Fundamentální délka v kvantových teoriích s PT-symetrickými Hamiltoniany.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 80, č. 4 (2009), 045022/1-045022/20 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LC06002; GA ČR GA202/07/1307
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: non-Hermitian Hamiltonians * anharmonic-oscillators * noncommutative space
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009

  One-dimensional motion of a quantum point particle is usually described by its wave function Sigma(x), where the argument x is an element of R represents a (measurable) coordinate and where the integrated probability density is normalized to one, integral Sigma(*)(x)Sigma(x)=1. The direct observability of x may be lost in PT-symmetric quantum mechanics where a "smeared" metric kernel Theta(')((x,x))not equal delta(x-x(')) may enter the double-integral normalization Sigma(*)(x)Theta(')((x,x))Sigma(x('))=1. We argue that such a formalism proves particularly suitable for the introduction of a nonvanishing fundamental length theta > 0, which would characterize the "smearing width" of the kernel Theta(')((x,x)). The technical feasibility of such a project is illustrated via a toy family of Hamiltonians H-(N)(lambda) taken from Ref. 11. For each element of this family the complete set of all the eligible metric kernels Theta(')((x,x))((N))(lambda) is constructed in closed form.

  Jednorozměrný pohyb kvantové částice se obvykle popisuje vlnovou funkcí Sigma (x), kde argument x je prvkem R a reprezentuje (měřitelnou) souřadnici a kde hustota je normalizována pravděpodobnosti k jedničce, integrál Sigma ( *) (x) Sigma (x) = 1. Přímá pozorovatelnost x může být ztracena v PT-symetrických kvantových mechanikách, kde "rozmazané" metrická jádro Theta (')(( x, x)) není rovné delta (x-x ( ')) a může vstoupit do dvouintegrálové normalizace Sigma ( *) (x) Theta (')(( x, x)) Sigma (x ('))=1. Tvrdíme, že takový formalismus se ukazuje vhodný pro zavedení nenulové základní délky theta> 0, která by charakterizovala " šířku rozmazání " jádra Theta (')(( x, x)). Technická proveditelnost takového projektu je ilustrována na množině jednoduchých Hamiltonianů H-(N) (lambda) převzatých z práce 11. Pro každý prvek této množiny je sestrojena kompletní sada všech způsobilých metrických jader Theta (')(( x, x)) ((N)) (lambda) v uzavřené formě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178815