Počet záznamů: 1  

Das Gebiet nördlich der mittleren Donau zur Zeit Marbods

 1. 1. 0333570 - ARUB-Q 2010 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tejral, Jaroslav
  Das Gebiet nördlich der mittleren Donau zur Zeit Marbods.
  [The Region North to the Danube at the Time of Maroboduus.]
  Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2009 - (Salač, V.; Bemmann, J.), s. 149-202. ISBN 978-80-87365-20-5.
  [Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum /19./. Roztoky u Křivoklátu (CZ), 04.12.2006-08.12.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/2455
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Maroboduus * Bohemia * Danube region * beginning of Roman Period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie beschäftigt sich mit den kulturellen, ethnischen and sozio-politischen Verhältnissen an der Neige der keltischen und am Anfang der germanischen Epoche in Mitteleuropa, in den Jahren des unaufhaltbaren Vordringens Rom zur mittleren Donau. Der gegenwärtige Stand der Froschung brachte eine Umwertung der früheren Thesen und weist auf die deutlichen Unterschiede zwischen der Entwicklung in Böhmen auf einer und in dem Gebiet nördlich der mittleren Donau auf der anderen Seite. Sie sind charakterisiert durch einen relativen Mangel an germanischen Befunde aus dem beginnenden 1. Jahrhundert und durch die Verschiebung des Entwicklungsschwerpunktes von dem Böhmischen Becken in die Region nördlich von Carnuntum in den Jahren nach dem Fall der Marbods Herrschaft.

  The study is concentrated on cultural, ethnical and socio-political relations at the decline of Celtic and the beginning of Germanic era in Middle Europe, in the years of unstoppable advance of Rome to the Middle Danube. The present stage of research has brought about reappraisal of some former assumptions and has pointed on clear differences between the development in Bohemia on one and the region north to the Danube on other hand. They are characterized by the relatively lack on archaeological evidence of German origin at the same beginning of the 1st century A.D. in the Middle Danubian sphere and by the following shift away of the focus of development from the Bohemian basin into the area north to the Carnuntum after the fall of Marobodus rule.

  Studie se zabývá kulturními, etnickými i sociopolitickými poměry na sklonku keltské a na počátku germánské epochy ve střední Evropě, v letech nezadržitelného postupu římského Imperia ke střednímu Dunaji. Současný stav bádání přináší přehodnocení dřívejších tezí a poukazuje na zřetelné rozdíly mezi vývojem v Čechách na jedné a oblastí severně od středního Dunaje na druhé straně. Jsou charakterizovány relativním nedostatkem germánských nálezů těsně na přelomu letopočtu ve středním Podunají a následným přesunem těžiště vývoje z české kotliny do oblasti severně od Carnunta v údobí po pádu Marobudovy vlády.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178517