Počet záznamů: 1

Large eddy simulation of jet flow

 1. 1.
  0333363 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Louda, Petr - Kozel, K. - Příhoda, Jaromír
  Large eddy simulation of jet flow.
  [Simulace pohybu velkých vírů při volném proudu.]
  Computational mechanics 2009. Plzeň: University of West Bohemia, 2009 - (Adámek, V.; Zajíček, M.), s. 1-2. ISBN 978-80-7043-824-4.
  [Computational Mechanics 2009. Nečtiny (CZ), 09.11.2009-11.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA103/09/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: turbulence modelling * large eddy simulation * plane free jet
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The work deals with large eddy simulation (LES) of incompressible plane free jet issued from a slot nozzle. The mathematical model is based on filtered Navier-Stokes equations. The sub-grid turbulence is modelled by Smagorinsky eddy viscosity model. The numerical solution is carried out by a finite-difference method. The time discretization uses second order accurate 3-stage Runge Kutta scheme. The Poisson equation is used for the estimation of pressure. Various boundary conditions are tested for 2D free jet flow with the Reynolds number Re= 30000. The initial velocity field is randomly perturbed by divergence-free velocity field with maximum value of 0.03Uo.

  Práce se zabývá simulací pohybu velkých vírů (LES) při nestlačitelném rovinném volném proudu vytékajícím ze štěrbinové trysky. Matematický model je založen na filtrovaných Navier-Stokesových rovnicích. Turbulence je modelována Smagorinského modelem s turbulentní vazkostí. Numerické řešení je provedeno metodou konečných objemů. Časová diskretizace používá třístupňové Runge-Kuttovo schéma druhého řádu. Pro určení tlaku je použita Poissonova rovnice. Různé okrajové podmínky byly testovány pro dvourozměrný volný proud s Reynoldsovým číslem Re=30000. Na počáteční rychlostní pole jsou superponovány náhodné fluktuace s maximální hodnotou 0.03Uo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178365