Počet záznamů: 1

Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování

 1. 1.
  0333254 - PSU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sobotková, Veronika - Blatný, Marek - Jelínek, Martin - Hrdlička, M. - Urbánek, Tomáš
  Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování.
  [Typology of antisocial behavior on early adolescence and its relation to further forms of risk behavior.]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 5 (2009), s. 428-440 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA AV ČR IBS7025354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: antisocial behavior * typology * early adolescence
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Studie se zabývá antisociálním chováním adolescentů školní mládeže v městských oblastech, jeho typologií a vztahu k návykovým látkám. Výzkumný soubor tvořili žáci sedmých a devátých tříd základních škol , resp. Jejich ekvivalenty na jiných typech škol, v krajských městech České republiky, který byl získán v rámci mezinárodního projektu SAHA. Soubor čítal celkem 2973 osob, přičemž kohorta 12letých čítala 1447 osob (54 % dívek) a kohorta 14letých 1526 osob (53 % dívek). Nehierarchickou shlukovou analýzou (k-means) na položkách škály antisociálního chování jsme identifikovali 4 typy osob. Typologii jsme validizovali pomocí vztahů k návykovým látkám (cigarety, alkohol, marihuana a tvrdé drogy); čím vyšší míru antisociálního chování osoby vykazovaly, tím více také vypovídaly o užívání návykových látek.

  The study deals with antisocial behavior of adolescents in urban areas, its typology and its relation to substances. The sample was formed by pupil of the seventh and ninth classes of primary schools or their equivalents on the other type of schools in regional capitals of the Czech Republic. The sample was gained due to the international SAHA project and consisted of 2973 persons. The twelve years old cohort consisted of 1447 persons (54% of girls) and the fourteen years old cohort consisted of 1526 persons (53% of girls). By the means of non-hierarchic cluster analysis (k-means) of items of antisocial behavior scale, four type of persons were identified. The typology was validated by help of relation to substance (cigarettes, alcohol, marihuana, and hard drugs). The higher was the measure of antisocial behavior showed by the persons, the more the persons reported the use of substances.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178285