Počet záznamů: 1

Vplyv postihnutia na copingové stratégie a osobnostnú štruktúru rannej adolescencie

 1. 1.
  0333140 - PSU-E 2010 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Karaffová, Eva
  Vplyv postihnutia na copingové stratégie a osobnostnú štruktúru rannej adolescencie.
  [Influence of disability on coping strategies and on personality structure in early adolescence.]
  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 44, č. 3 (2009), s. 253-268 ISSN 0555-5574
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: coping strategies * personality factors * physical disability * early adolescence
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Štúdia prináša výsledky zisťovania súvislostí adaptívnosti zvládania stresu a preferovaných stratégií zvládania s osobnostnými vlastnosťami v súbore meranom dotazníkmi: Coping Inventory, Children's Coping Strategies Checklist, The California Child Q-Set Big Five Scale. Výsledky poukazujú na ukazovatele aktívneho zvládania stresu v porovnávaných skupinách ako svedomitosť, prívetivosť a neurotizmus. Otvorenosť a svedomitosť ako ukazovatele adaptívneho zvládania stresu zameraného na seba i na prostredie. Zistené limity v používaných stratégiách zvládania u dospievajúcich si žiadajú aplikáciu preventívnych psycho-edukačných programov na zvyšovanie odolnosti voči záťaži a na podporu rozvoja vlastnosti osobnosti, ktoré sú ukazovateľmi efektívneho copingu u dospievajúcich s telesným postihnutím.

  The study presents the results of exploring the effect of physical disability on the coping strategies and personality factors in a group of adolescents. It discovers the context of adaptability in stress coping and that of preferred coping strategies with personality factors in a cohort measured by means of a questionnaire: Coping Inventory, Children's Coping Strategies Checklist, The California Child Q-Set Big Five Scale. The results point to an indicator of active stress coping in the compared cohorts such as conscientiousness, agreeableness and neuroticism. Conscientiousness and openness as indicators of adaptive self-focused and environment-focused stress coping. Identified limits to the used coping strategies in adolescents require application of programmes in support of development of personality qualities, as effective coping indicators specifically in disabled adolescents.

  Studie přináší výsledky zjištění souvislostí adaptivnosti zvládání stresu a preferovaných strategií zvládání s osobnostními vlastnostmi v souboru měřeným dotazníky: Coping Inventory, Children's Coping Strategies Checklist, The California Child Q-Set Big Five Scale. Výsledky poukazují na ukazatele aktivního zvládání stresu v porovnávaných skupinách jako je svědomitost, přívětivost a neurotismus. Otevřenost a svědomitost jako ukazatele adaptivního zvládání stresu zaměřeného na sebe a na prostředí. Zjištěné limity v používaných strategiích zvládání u dospívajících si žádají aplikaci preventivních psycho-edukačních programů na zvyšování odolnosti vůči zátěži a na podporu rozvoje vlastnosti osobnosti, které jsou ukazateli efektivního copingu u dospívajících s tělesným postižením.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178204