Počet záznamů: 1

The ontogenetic shift in thermoregulatory behaviour of newt larvae: testing the "enemy-free temperatures" hypothesis

 1. 1.
  0331367 - UBO-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Smolinský, Radovan - Gvoždík, Lumír
  The ontogenetic shift in thermoregulatory behaviour of newt larvae: testing the "enemy-free temperatures" hypothesis.
  [Ontogenetická změna termoregulačního chování larev čolků: testování hypotézy "teplot prostých nepřítele".]
  Journal of Zoology. Roč. 279, č. 2 (2009), s. 180-186 ISSN 0952-8369
  Grant CEP: GA ČR GA206/06/0953; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Aeshna * fundamental thermal niche * metamorphosis * preferred body temperatures * Triturus
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.545, rok: 2009

  We examined whether the shift in preferred body temperatures (Tps) of newt larvae (Triturus alpestris) increases the Tps deviation of the most vulnerable stages from the Tps range of their main predator, dragonfly larvae (Aeshna cyanea) — the "predator-free temperatures" hypothesis. Analyses of thermoregulatory behaviour in the laboratory thermal gradient revealed that freshly hatched newt larvae maintained lower body temperatures than larvae in later stages, whose Tps largely fell into the Tps range of dragonfly larvae. With respect to the thermal quality of natural habitat, the anti-predator effectiveness of the Tps shift decreased during development. Water temperatures in natural habitats were located largely below the preferred body temperature range of both newt and dragonfly larvae, which limits their potential thermal niche partitioning. We conclude that other factors than predator avoidance drive the ontogenetic Tps shift in our model system.

  Zkoumali jsme, zda změna v preferovaných teplotách těla (Tps) larev čolků zvyšuje Tps odchylku nejvíce zranitelných stádií od rozpětí Tps jejich hlavního predátora, larev vážek–hypotéza "teplot prostých nepřítele". Analýzy termoregulačního chování v laboratorním teplotním gradientu odhalily, že čerstvě vylíhlé larvy si udržovaly nižší teploty těla než larvy v pozdějších stádiích, jejichž Tps převážně spadaly do Tps rozpětí larev vážek. Se zřetelem k termální kvalitě přirozeného prostředí antipredační efektivita změny Tps klesala během vývoje. Teploty vody v přirozeném prostředí se vetšinou nacházely pod rozpětím preferovaných teplot těla jak larev čolků, tak i vážek, což omezuje potenciální rozdělení jejich teplotních nik. Usuzujeme, že jiné faktory než vyhýbání se predátorům řídí ontogentickou změnu Tps u našeho modelového systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176900