Počet záznamů: 1

Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid

 1. 1.
  0331348 - UTAM-F 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Micka, Michal - Jíra, J. - Jírová, J.
  Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid.
  [Numeriká analýza deformace náspu vyztuženého geomříží.]
  The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2009 - (Topping, B.; Costa Neves, L.; Barros, R.), s. 321-332. ISBN 978-1-905088-31-7.
  [International conference on Civil, structural and environmental engineering computing /12./. Funchal, Madeira (PT), 01.09.2009-04.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: geogrid * reinforced * embankment
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Numerical analysis using the programme ANSYS deals with the generation of the computation model and with the assessment of the influence of the geosynthetic grid on the bearing capacity and deformation of the railway embankment on the less load-bearing subsoil. The stiffening grid is located on the interface between the low embankment and the subsoil. There is analysed grid effect on the behaviour of the soil construction with the different heights of layers.

  Numerická analýza s užitím programu ANSYS ae zabývá tvorbou výpočtového modelu a stanovením vlivu geomříže na únosnost a deformaci železničního náspu na méně únosném podloží. Vyztužující geomříž je umístěna na rozhraní mezi nízkým náspem a podložím. Je analyzován vliv zemní konstrukce s různými mocnostmi vrstev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176882