Počet záznamů: 1

Heat-set poly(ethylacrylic acid) nanoparticles: combined light scattering, calorimetric, and FTIR study

 1. 1.
  0330771 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedlák, M. - Koňák, Čestmír - Dybal, Jiří
  Heat-set poly(ethylacrylic acid) nanoparticles: combined light scattering, calorimetric, and FTIR study.
  [Teplotní příprava nanočástic poly(ethylakrylové) kyseliny; kombinovaná studie rozptylem světla, kalorimetrií a FTIR.]
  Macromolecules. Roč. 42, č. 19 (2009), s. 7439-7446 ISSN 0024-9297
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/2078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: self-assembly * thermoresponsive * polyelectrolyte
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.539, rok: 2009

  Stable polymeric nanoparticles were prepared by self-assembly of poly(ethylacrylic acid) homopolymers. The mechanism of the self-assembly is based on heating a solution of thermoresponsive partially charged PEA with subsequent stabilization of particles by hydrogen bonds between polymer chains. Thermoresponsivity is tuned by the polymer degree of ionization. A deeper insight into the mechanism of the self-assembly is brought by a combination of static, dynamic, and electrophoretic light scattering with calorimetry and FTIR spectroscopy.

  Stabilní polymerní nanočástice byly připraveny asociací homopolymeru poly(ethylakrylové) kyseliny. Mechanismus asociace spočívá v zahřívání roztoku teplotně citlivé částečně ionizované PEA s následnou stabilizací vzniklých částic vodíkovými vazbami mezi polymerními řetězci. Teplotní citlivost PEA je řízena její ionizací. Hlubší pochopení asociačního mechanizmu bylo získáno kombinací statického, dynamického a elektroforetického rozptylu světla s kalorimetrií, a FTIR spektroskopií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005487