Počet záznamů: 1

Voltammetric Determination of Nitronaphthalenes at a Silver Solid Amalgam Electrode

 1. 1.
  0330470 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecková, K. - Barek, J. - Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan - Zima, J.
  Voltammetric Determination of Nitronaphthalenes at a Silver Solid Amalgam Electrode.
  [Voltametrické stanovení nitronaftalenů na stříbrné pevné analgámové elektrodě.]
  Analytical Letters. Roč. 42, č. 15 (2009), s. 2339-2363 ISSN 0003-2719
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: cyclic voltammetry * differential pulse voltammetry * elimination voltammetry with linear scan * silver amalgam electrode
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.317, rok: 2009

  Electrodes based on amalgam materials were re-introduced in electroanalytical chemistry in the year 2000, partially as reaction to unsubstantiated public fears of liquid mercury. In this publication, the voltammetric behavior of 1-nitronaphthalene and 2-nitronaphthalene was investigated at a mercury meniscus-modified silver solid amalgam electrode. The reduction mechanism in mixed neutral buffer-methanol medium includes the four-electron reduction to hydroxylaminoderivative followed by a two-electron reduction to the amine in acidic medium, similarly to mercury electrodes. In alkaline media, both compounds show the splitting of the main four-electron reduction peak typical for mercury electrodes in two new ones, the first one corresponding to a one electron reduction of the nitroderivative to the nitro radical anion, which was confirmed by microcoulometry.

  Elektrody založené na amalgámových materiálech byly znovuzavedeny do elektroanalytické chemie v roce 2000, především jako reakce na neopodstatněné obavy z kapalné rtuti. V této publikaci bylo zkoumáno voltametrické chování 1-nitronaftalenu a 2-nitronaftalenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. Redukční mechanismus ve směsném neutrálním pufru s methanolem sestává ze 4-elektronové redukce na derivát hydroxylaminu, následované 2-elektronovou redukcí na amin v kyselém prostředí, podobně jako je tomu na rtuťové elektrodě. V alkalickém prostředí vykazují obě sloučeniny rozštěpení hlavního 4-elektronového redukčního píku typického pro rtuťové elektrody na dva jiné, první odpovídající jedno-elektronové redukci nitroderivátů na nitro-radikálový anion, jehož vznik byl potvrzen mikro-coulometricky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176254