Počet záznamů: 1

Two-Phase Flow Analyses During Throttling Processes

 1. 1.
  0330337 - UT-L 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacek, V. - Vinš, Václav
  Two-Phase Flow Analyses During Throttling Processes.
  [Analýza dvoufázového proudění během procesu škrcení.]
  International Journal of Thermophysics. Roč. 30, č. 4 (2009), s. 1179-1196 ISSN 0195-928X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: capillary tube * dissolved gas * metastable flow
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.702, rok: 2009
  http://www.springerlink.com/content/052872vq571p5331/

  This study presents an experimental investigation of the throttling process of saturated fluorocarbon refrigerants (such as R116, R218, and R610) inside capillary tubes. For the detailed two-phase flow analyses, refrigerant R218 was selected. A divided capillary tube was prepared with a set of precise pressure and temperature sensors providing detailed information about the refrigerant flow behavior inside the tube. The metastable flow regions of the superheated liquid and of the two-phase vapor-liquid mixture were clearly detected. A correlation for the ‘underpressure’ of vaporization applicable for capillary flow of fluorocarbon refrigerants was determined. New experimental data were compared with a modified numerical model simulating all four capillary flow regions. A negative effect of non-condensing gases present within the cooling circuit on the overall capillary tube performance was experimentally noted.

  V této studii byl experimentálně zkoumám proces škrcení plně fluorovaných chladiv (jako jsou R116, R218 a R610) uvnitř kapilár. Chladivo R218 bylo vybráno pro účely detailní analýzy dvoufázového proudění. Byla sestavena specielní dělená kapilára vybavená sadou přesných tlakových a teplotních senzorů mapujících chování proudícího chladiva uvnitř kapiláry. Při měřeních byly detekovány metastabilní oblasti proudění přehřáté kapaliny a dvoufázové směsi kapalina-pára. Byl sestaven vztah pro odhad podtlaku při počátku vypařování použitelný pro kapilární proudění plně fluorovaných chladiv. Nová experimentální data byla rovněž porovnána s výsledky modifikovaného numerického modelu zahrnujícího všechny čtyři oblasti kapilárního proudění. Na základě provedených experimentů byl navíc rozpoznán negativní vliv nekondenzujících plynů přítomných v náplni chladiva na celkové chování kapiláry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176150