Počet záznamů: 1

Solid-state reduction of silver nitrate with polyaniline base leading to conducting materials

 1. 1.
  0329853 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šeděnková, Ivana - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav - Prokeš, J.
  Solid-state reduction of silver nitrate with polyaniline base leading to conducting materials.
  [Vodivý materiál získaný redukcí dusičnanu stříbrného polyanilinovou basí v pevném stavu.]
  ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 1, č. 9 (2009), s. 1906-1912 ISSN 1944-8244
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100500902; GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * conducting polymer * conductivity * FTIR spectroscopy * Raman spectroscopy * oxidation * emeraldine
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  The polyaniline (PANI) base was ball-milled with silver nitrate in the solid state. The emeraldine form of PANI was oxidized to pernigraniline, and the silver nitrate was reduced to metallic silver. The changes occurring in the structure of PANI are discussed on the basis of Fourier transform IR and Raman spectroscopies. Raman spectra revealed the formation of pernigraniline salt.

  Polyanilinová báze byla mletá s dusičnenm stříbrným v pevném stavu. Emeraldinová forma polyanilinu se oxidovala na pernigranilin a dusičnan stříbrný se redukoval na kovové stříbro. Změny pozorované ve struktuře polyanilinu jsou diskutovány na základě infračervených a Ramanových spekter. Ramanova spektra odhalila tvorbu pernigranilinové soli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175772