Počet záznamů: 1

Amperometric Ion-Selective Electrode for Alkali Metal Cations Based on a Room-Temperature Ionic Liquid Membrane

 1. 1.
  0329201 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Langmaier, Jan - Trojánek, Antonín - Samec, Zdeněk
  Amperometric Ion-Selective Electrode for Alkali Metal Cations Based on a Room-Temperature Ionic Liquid Membrane.
  [Amperometrická iontově selektivní elektroda pro kationy alkalických kovů s membránou z iontové kapaliny.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 17-18 (2009), s. 1977-1983 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA MŠk ME08098; GA AV ČR IAA400400704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: room-temperature ionic liquid * alkali metals * Crown ether * cyclic voltammetry * amperometric ion-selective elkectrode
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Cyclic voltammetry is used to study the transfer of a series of cations and anions across a room-temperature ionic liquid membrane composed of tridodecylmethylammonium cation and tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]borate anion. It is shown that the addition of water-soluble crown ether (e.g. 18-crown-6) to the aqueous phase makes it possible to distinguish the voltammetric responses of alkali and alkaline earth metal cations. The determination of low concentrations of K+ (0.05-0.3 mM) in the presence of an excess of Mg2+ (1 mM) in water is demonstrated as a model application of an amperometric ion-selective electrode for K+.

  Metodou cyklické voltametrie byly studovány přenosy řady kationtů a aniontů přes iontovou membránu tvořenou tridodecylmethyl amonným kationtem (TDMA+) a tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl] borátovým aniontem (TFPB-). Ukázalo se, že přídavek ve vodě rozpustného crown-éteru (např. 18-crown-6) do vodné fáze umožní rozlišit voltametrické odezvy kationtů alkalických kovů od kationtů alkalických zemin. Stanovení nízké koncentrace K+ (0,05 – 0,3 mM) v přítomnosti nadbytku Mg2+ (1 mM) ve vodě je prezentováno jako modelová aplikace amperometrické iontově selektivní elektrody pro K+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175299