Počet záznamů: 1

Global pattern of trends in the upper atmosphere and ionosphere: Recent progress

 1. 1.
  0329151 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Laštovička, Jan
  Global pattern of trends in the upper atmosphere and ionosphere: Recent progress.
  [Globální obraz trendů v horní atmosféře a ionosféře: pokrok v poznání.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, 14-15 (2009), s. 1514-1528 ISSN 1364-6826
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC205/07/J052; GA MŠk OC 091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: long-term trends * ionosphere * mesosphere * thermosphere
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/13646826

  Trends in the mesospheric temperature, electron concentration in the lower ionosphere, electron concentration and height of its maximum in the E region, electron concentration in the F1-region maximum, thermospheric neutral density and F-region ion temperature qualitatively agree with consequences of the enhanced greenhouse effect and form a consistent pattern of global change in the upper atmosphere. Three groups of parameters were identified as not-fitting this global pattern, the F2 region ionosphere, mesospheric water vapour, and the mesosphere/lower thermosphere dynamics. The paper reports progress in development of the global pattern of trends with emphasis to these three open problems.

  Trendy v teplotě mezosféry, elektronové koncentraci v dolní ionosféře, elektronové koncentraci a výšce jejího maxima v E vrstvě, elektronové koncentraci v maximu vrstvy F1, hustotě neutrální termosféry a iontové teplotě v F vrstvě kvalitativně souhlasí s následky zesíleného skleníkového efektu a tvoří konzistentní obraz globálních změn v horní atmosféře. Byly identifikovány tři skupiny parametrů nezapadajících do tohoto globálního obrazu, F2 vrstva ionosféry, vodní páry v mezosféře a dynamika mezosféry a dolní termosféry. Článek informuje o pokroku ve vývoji globálního obrazu trendů s důrazem na ty tři otevřené problémy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175267