Počet záznamů: 1

The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison

 1. 1.
  0328726 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena - Maříková, Hana - Dudová, Radka - Sloboda, Zdeněk
  The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison.
  [Podmínky rodičovství v organizacích: mezinárodní srovnání.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 519-547 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/05/2474; GA ČR GA403/09/1839
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: organisations * family-friendly policies * work
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic and in one of the following countries – Germany, France, and Sweden – in the field of engineering. In addition to the differences in the way in which welfare regimes are set up in individual countries, the authors identify the following five main interlinked factors explaining the variability of family-friendly policies and practices in organisations: parental (maternity) ideologies, the organisational culture of non-discrimination and equal opportunities, the actors’ activity in work relations, the role of trade unions in negotiations, and the given organisation’s experience with their emploees´ parenting.

  Článek se zabývá pracovními podmínkami rodičů pro kombinaci práce a péče a tím, jak jsou tyto podmínky nastaveny a vyjednávány v podnicích. Výzkum je založen na třech případových studiích porovnávajících dvojice podniků aktivních v České republice a v jedné z dalších zemí – Německo, Francie, Švédsko – v jednom průmyslovém oboru. Vedle rozdílů v nastavení režimů sociálních států v jednotlivých zemích identifikují autoři následující vzájemně propojené faktory, které vysvětlují variabilitu politik přátelskýh rodině a praktik v podnicích: ideologie rodičovství (mateřství), organizační kultura nediskriminace a rovných příležitostí, aktivita aktérů v pracovních vztazích, role odborů ve vyjednávání a zkušenost konkrétního podniku s rodičovstvím zaměstnanců.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174966