Počet záznamů: 1

Ternary composites of multi-wall carbon nanotubes, polyaniline, and noble-metal nanoparticles for potential applications in electrocatalysis

 1. 1.
  0328618 - UMCH-V 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Sapurina, I. - Stejskal, Jaroslav
  Ternary composites of multi-wall carbon nanotubes, polyaniline, and noble-metal nanoparticles for potential applications in electrocatalysis.
  [Ternární kompozity mnohostěnných uhlíkových nanotrubek, polyanilinu, a nanočástic ušlechtilých kovů pro potenciální aplikace v elektrokatalýze.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 5 (2009), s. 579-585 ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymer * polyaniline * proton conductivity
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  Multi-wall carbon nanotubes were coated with a conducting polymer, polyaniline phosphotungstate. Such composite structures have mixed electronic and proton conductivity, high surface area and porosity. These materials were decorated with catalytically-active noble metals – Pt, Pd, and Rh. Metal nanoparticles were uniformly distributed in the polymer matrix. Such ternary composites can be considered as electrode materials in sensors, electrolysers, supercapacitors, and especially in low-temperature fuel cells with a proton-conducting polymer membrane.

  Mnohostěnné uhlíkové nanotrubky byly pokryty vodivým polymerem, polyanilinem fosfowolframanem. Takové kompozitní struktury vykazují smíšenou elektronovou a protonovou vodivost, mají vysoký povrch a značnou porozitu. Tyto materiály byly dekorovány katalyticky aktivními ušlechtilými kovy – Pt, Pd a Rh. Nanočástice kovu byly rovnoměrně rozděleny v polymerní matrici. Takovéto ternární kompozity mohou být uvažovány v aplikacích jako jsou elektrodové materiály v senzorech, elektrolyzérech, superkapacitorech, a zejména v palivových článcích s protonově vodivou polymerní membránou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005426