Počet záznamů: 1

Modelling of capillary Z-pinch recombination pumping of boron extreme ultraviolet laser

 1. 1.
  0328393 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vrba, Pavel - Bobrova, N. A. - Sasorov, P. V. - Vrbová, M. - Hübner, Jakub
  Modelling of capillary Z-pinch recombination pumping of boron extreme ultraviolet laser.
  [Modelování kapilárního Z-pinče pro rekombinační boronový UV laser.]
  Physics of Plasmas. Roč. 16, č. 7 (2009), 073105 1-073105 11 ISSN 1070-664X
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/0275
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Boron * capillary * discharges (electric * laser ablation * optical pumping * plasma heating by laser * plasma kinetic theory * plasma magnetohydrodynamics * Z pinch
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.475, rok: 2009
  http://link.aip.org/link/?PHP/16/073105

  Computer modeling of fast capillary discharge is performed to investigate a new laser active medium created by excited hydrogenlike boron ions leading to lasing at 26.23 nm. Recombination excitation of the boron ions is expected in the undercooled pinching plasma created during the expansion phase of the pinch. Plasma dynamics is described by the magnetohydrodynamic code NPINCH and the plasma ion kinetics is evaluated according to the FLY code. Results of simulations for capillary filled with boron are reported and compared with previous results achieved for nitrogen filled capillary. In both cases, the same nonablative capillary with radius of 1.6 mm is presumed and the current pulse with peak value 50 kA and 1012 A.s−1 current slope are taken into account. Evaluated pressure optimized gains are 1.04 and 0.11 cm−1 are found for boron and nitrogen filled capillary, respectively. Capillary wall ablation is then also assayed.

  Bylo provedeno modelování kapilárního výboje za účelem prozkoumáni nového aktivního prostředí vytvářeného excitací vodíku podobných iontů boru vyzařující koherentní záření s vlnovou délkou 26.23 nm. Rekombinační excitace iontů boru je očekávána v podchlazeném pinčujícím plazmatu během expanse pinče. Dynamika pinče je popsána magnetohydrodynamickým kódem NPINCH zatím co kinetika směsi je spočtena pomocí kódu FLY. Výsledky výpočtů pro kapiláru plněnou parami bóru jsou porovnány s výsledky pro kapiláru plněnou dusíkem. V obou případech byly parametry neablující kapiláry stejné, s poloměrem 1.6 mm s proudem 50 kA a hodnotou počáteční derivace 1012 A.s-1. Spočtený optimální zisk činil 1.04 cm-1 pro kapiláru plněnou dusíkem, zatímco pro plněnou parami bóru činil 0.11 cm-1. Byl ohodnocen vliv ablace materiálu ze stěn kapiláry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174719