Počet záznamů: 1

Cytoskeleton-Associated Large RNP Complexes in Tobacco Male Gametophyte (EPPs) Are Associated with Ribosomes and Are Involved in Protein Synthesis, Processing, and Localization

 1. 1.
  0328268 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Honys, David - Reňák, David - Feciková, Jana - Jedelský, P.L. - Nebesářová, Jana - Dobrev, Petre - Čapková, Věra
  Cytoskeleton-Associated Large RNP Complexes in Tobacco Male Gametophyte (EPPs) Are Associated with Ribosomes and Are Involved in Protein Synthesis, Processing, and Localization.
  [Velké RNP komplexy asociované s cytoskeletem obsahují ribosomy a podílejí se na syntéze bílkovin a jejich zpracování a lokalizaci.]
  Journal of Proteome Research. Roč. 8, č. 8 (2009), s. 2015-2031 ISSN 1535-3893
  Grant CEP: GA MŠk OC08011; GA MŠk(CZ) LC06004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511; CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Nicotiana tabacum * male gametophyte * pollen
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.132, rok: 2009

  Here, we report the first structural and proteomic data about large ribonucleoprotein particles (EPPs) in tobacco male gametophyte. These complexes are formed in immature pollen where they contain translationally silent mRNAs. Although massively activated at the early progamic phase, they also serve as a long-term storage of mRNA transported along with the translational machinery to the tip region. Moreover, EPPs were shown to contain ribosomal subunits, rRNAs and a set of mRNAs. Presented results extend our view of EPP complexes from mere RNA storage and transport compartment in particular stages of pollen development to the complex and well-organized machinery devoted to mRNA storage, transport and subsequent controlled activation resulting in protein synthesis, processing and precise localization. Moreover, presented complex role of EPPs in tobacco cytoplasmic mRNA and protein metabolism makes them likely to be active in another plant species too.

  Článek podává první strukturální a proteomická data o velkých ribonukleoproteinových částicích (EPPs) v samčím gametofytu tabáku. Tyto komplexy jsou tvořeny v nezralém pylu a obsahují translačně neaktivní mRNA. EPP, přestože jsou masivně aktivovány v časné progamické fázi, také slouží jako dlouhodobá zásoba mRNA přepravované spolu s translačním aparátem ke špičce pylové láčky. Kromě toho, u EPP částic bylo prokázáno, že obsahují ribozomální podjednotky, rRNAs a řadu mRNA. Prezentované výsledky rozšiřují náš pohled na EPP částice z pouhých skladovaných RNP na dobře organizované komplexy zajišťující skladování a dopravu mRNA stejně jako jejich a následnou kontrolovanou aktivaci vedoucí k syntéze proteinů, jejich zpracování a přesné lokalizaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174620