Počet záznamů: 1

Differences in feeding selectivity and efficiency between young-of-the-year European perch (.i.Perca fluviatilis./i.) and roach (.i.Rutilus rutilus./i.) – field observations and laboratory experiments on the importance of prey movement apparency vs. evasiveness

 1. 1.
  0328080 - BC-A 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Peterka, Jiří - Matěna, Josef
  Differences in feeding selectivity and efficiency between young-of-the-year European perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) – field observations and laboratory experiments on the importance of prey movement apparency vs. evasiveness.
  [Rozdíly v potravní selektivitě a efektivitě mezi tohoročním okounem říčním (Perca fluviatilis) a ploticí obecnou (Rutilus rutilus) – terénní pozorování a laboratorní experimenty zohledňující významnost nápadnosti pohybu vs. únikovosti kořisti.]
  Biologia. Roč. 64, č. 4 (2009), s. 786-794 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600170502; GA AV ČR(CZ) KJB600960810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: juvenile fish * foraging ecology * Daphnia * Cyclopidae * Diaptomidae * movement pattern apparency
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  Feeding selectivity and efficiency of young-of-the-year European perch and roach were compared under field and laboratory conditions. In laboratory experiments, the importance of prey evasiveness versus prey movement conspicuousness for fish selectivity was evaluated with respect to changing Cladocera/Copepoda prey ratio. Feeding efficiency was additionally investigated in relation to feeding time and prey density. Differences in feeding selectivity and efficiency between perch and roach juveniles were found to be significant both in the field and laboratory experiments. In roach, selectivity was determined solely by prey evasiveness. By contrast, perch’s selectivity was influenced by prey movement conspicuousness; prey escape abilities did not play an important role. Perch were more efficient foragers on evasive prey, but its feeding efficiency for non-evasive prey was not lower than that of roach.

  Potravní selektivita a efektivita tohoročních okounů říčních a plotic obecných byla srovnávána za terénních a laboratorních podmínek. V laboratorních experimentech byla porovnávána významnost únikovosti kořisti proti nápadnosti pohybu kořisti (různý poměr perlooček a klanonožců) ve vztahu k potravní selektivitě. Efektivita konzumace kořisti byla následně zjišťována v závislosti na době trvání experimentu a hustotě kořisti. Významné rozdíly v potravní selektivitě a efektivitě mezi juvenilním okounem a ploticí byly zjištěny jak v terénu, tak v laboratorních experimentech. U plotice byla selektivita určena výhradně únikovostí kořisti, na druhé straně selektivita okouna byla ovlivněna nápadností pohybu kořisti a únikovost kořisti nehrála tak významnou roli. Okoun byl shledán efektivnější v konzumaci únikovější kořisti, ale jeho efektivnost při konzumaci neúnikové kořisti nebyla nižší než u plotice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174480