Počet záznamů: 1

Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity

 1. 1.
  0328064 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hejzlar, Josef - Anthony, S. - Arheimer, B. - Behrendt, H. - Bouraoui, F. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Jeuken, M.H.J.L. - Johnsson, H. - Lo Porto, A. - Kronvang, B. - Panagopoulos, Y. - Siderius, C. - Silgram, M. - Venohr, M. - Žaloudík, Jiří
  Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity.
  [Retence dusíku a fosforu v povrchových vodách: porovnání její predikce modely povodí o rozdílné komplexitě.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 584-593 ISSN 1464-0325
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-2001-00062
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen retention in surface waters * diffuse sources * source apportionment * MONERIS * EveNFlow * TRK * SWAT * NL-CAT
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009

  Nitrogen and phosphorus retention estimates in streams and standing water bodies by a series of catchment-scale modelling tools of different complexity were compared for four European catchments situated in different climatic regions. The study clearly showed that realistic modelling of nutrient export from catchments is very difficult without a certain level of measured data. In particular, even complex process-oriented models require reliable information on the retention capabilities of water bodies and on the nutrient export from micro-catchments representing major types of diffuse sources to surface waters.

  Odhady retence dusíku a fosforu v tocích a nádržích vypočtených sérií modelů povodí s různým stupněm komplexity byly porovnány mezi čtyřmi povodím situovanými v odlišných klimatických regionech Evropy. Studie jasně ukázala, že realistické modelování exportu živin z povodí je velmi obtížné bez jisté míry naměřených dat. Zejména se ukázalo, že i složité, procesně orientované modely vyžadují spolehlivé informace o retenčních schopnostech vodních útvarů a o exportu živin z mikro-povodí reprezentujících hlavní typy difúzních zdrojů do povrchových vod.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174470