Počet záznamů: 1

Peculiarites of Multiple Cr-Cr Bonding. Insights from the Analysis of Domain Averaged Fermi Holes

 1. 1.
  0327915 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ponec, Robert - Feixas, F.
  Peculiarites of Multiple Cr-Cr Bonding. Insights from the Analysis of Domain Averaged Fermi Holes.
  [Zvláštnosti násobných vazeb Cr-Cr. Popis pomocí analýzy doménově průměrovaných Fermiho děr.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 29 (2009), s. 8394-8400 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0118
  Grant ostatní: MICINN(ES) AP2005-2997
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: metal metal bonding * multiplicity of Cr-Cr bond * domain averaged Fermi holes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  The recently proposed methodology known as the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH) was applied to reveal the nature and the peculiarity of metal-metal bonding interactions in two recently reported complexes with ultra-short, presumably quintuple Cr-Cr bond. The results of the analysis straightforwardly confirm the considerable reduction of Cr-Cr bond order resulting from the depletion of electron density from one of the electron pairs involved in metal-metal bonding. Due to this depletion, the Cr-Cr bond can be best classified as the effective quadruple bond with the contribution of another weak component corresponding to anti-ferromagnetic coupling of electrons in one of available electron pairs.

  Nedávno navržená metodologie známá jako analýza doménově průměrovaných Fermiho děr byla aplikována na odhalení povahy a zvláštností vazby kov-kov ve dvou nedávno popsaných komplexech s ultra-krátkou vazbou Cr=Cr. Výsledky jednoznačně potvrzují značnou redukci řádu vazby Cr=Cr způsobenou poklesem elektronové hustoty v jednom z elektronových párů uplatňujících se ve vazbě mezi atomy Cr. Díky tomuto poklesu je lze Cr-Cr vazbu charakterizovat jako efektivní čtvernou vazbu s malým přípěvkem další komponenty odpovídající antiferomagnetickému spřažení elektronů v jednom z dostupnych vazebných delta elektronových párech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005397