Počet záznamů: 1

Diffusion of particles over strongly anisotropic surface with traps

 1. 1.
  0327415 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tarasenko, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Diffusion of particles over strongly anisotropic surface with traps.
  [Difuze částic na silně anizotropním povrchu obsahujícím pasti.]
  Surface Science. Roč. 603, č. 3 (2009), s. 529-536 ISSN 0039-6028
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: surface diffusion * anisotropic surfaces * kinetic Monte Carlo simulations
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.798, rok: 2009

  We investigate surface diffusion in a system of particles adsorbed on a two-dimensional strongly anisotropic lattice. There are two kinds of the lattice sites - ordinary sites and deep traps. The presence of defects, traps, and other surface imperfections drastically influences the character of the adsorbate diffusion over the surface.The kinetic Monte Carlo simulations demonstrate the effective suppression of the fast diffusion and isotropization of the diffusion caused by the surface defects.

  Byla zkoumána povrchová difuze v systému částic adsorbovaných na dvou-dimenzionální silně anizotripní mřížce s dvěma typy mřížových bodů - řádné mřížové body a hluboké pasti.Přítomnost defektů,pastí přip. dalších povrchových poruch drasticky ovlivňuje charakter difuze adsorbovaných částic.Kinetická Monte Carlo simulace ukázala izotropizaci a výrazné potlačení rychlé složky difuze způsobené přítomností povrchových defektů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174241