Počet záznamů: 1

Photoinduced reversible switching of charge carrier mobility in conjugated polymers

 1. 1.
  0326737 - UMCH-V 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Weiter, M. - Navrátil, J. - Vala, M. - Toman, Petr
  Photoinduced reversible switching of charge carrier mobility in conjugated polymers.
  [Světlem indukované reverzibilní přepínání pohyblivosti nosičů náboje v konjugovaných polymerech.]
  European Physical Journal-Applied Physics. Roč. 48, č. 1 (2009), 10401_1-10401_6 ISSN 1286-0042
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0285; GA AV ČR KAN401770651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymers * switch * charge carrier mobility
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.756, rok: 2009

  The quantum chemical calculations showed that the presence of dipolar species in the vicinity of a polymer chain modifies the on-chain site energies and consequently increases the width of the distribution of hopping transport states. The influence of photoswitchable charge carrier traps on charge transport was evaluated by current-voltage measurement and by impedance spectroscopy method. It was found that deep traps switchable by photochromic reaction may significantly control the transport of charge carriers.

  Kvantově chemické výpočty ukázaly, že přítomnost polárních příměsí v blízkosti polymerního řetězce ovlivňuje energie lokálních stavů na řetězci a v důsledku toho rozšiřuje rozdělení transportních stavů, mezi nimiž dochází k přeskokům náboje. Vliv světlem indukovaných nábojových pastí na přenos náboje byl vyhodnocen pomocí volt-ampérových charakteristik a metody impedanční spektroskopie. Bylo zjištěno, že hluboké pasti indukované fotochromní reakcí mohou výrazně ovlivňovat přenos nosičů náboje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173747