Počet záznamů: 1

Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices

 1. 1.
  0326247 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vagstad, N. - French, H. K. - Andersen, H. E. - Behrendt, H. - Grizzetti, B. - Groenendijk, P. - Lo Porto, A. - Reisser, H. - Siderius, C. - Stromquist, J. - Hejzlar, Josef - Deelstra, J.
  Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices.
  [Srovnávací studie modelové predikce difúzních ztrát živin v opdovědi na změny zemědělského hospodaření.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 3 (2009), s. 594-601 ISSN 1464-0325
  Grant ostatní:EC(XE) EVK1-CT-2001-00096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: catchment modelling * phosphorus and nitrogen losses * agriculture practice * diffuse sources
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009

  This article presents a comparative study of seven catchment models that simulated changes in nutrient losses from two European catchments caused by modifications in agricultural practices. The modelling results revealed a variation in predicted effects of the management scenarios, causing different conclusions with respect to choice of best management practice for reducing nutrient losses. The study demonstrated that it is important that care should be taken by modellers and involved decision makers throughout the entire modelling process, both with regard to a common understanding of the problem definition and understanding of boundary conditions, and uncertainty of outputs and interpretation of results.

  Článek představuje srovnávací studii sedmi modelů povodí, které simulovaly změny ztrát živin z půdy do povrchových vody ve dvou evropských povodích vyvolávané úpravami zemědělského hospodaření. Výsledky modelů vyjevily pro jednotlivé scénáře hospodaření značné rozdíly v predikovaných efektech, což mělo za následek rozdílné závěry ve výběru opatření z hlediska nejlepší hospodářské praxe pro snížení ztrát živin. Studie ukázala, že je důležité, aby modeláři i ti, kdo rozhodují, spolupracovali během celého procesu modelování a byli ve vzájemné shodě jak při definování problémů a pochopení okrajových podmínek, tak při hodnocení nejistoty výstupů a interpretaci výsledků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173406