Počet záznamů: 1

Photochemical release of humic and fulvic acid-bound metals from simulated soil and streamwater

 1. 1.
  0326119 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Porcal, Petr - Amirbahman, A. - Kopáček, Jiří - Novák, František - Norton, S. A.
  Photochemical release of humic and fulvic acid-bound metals from simulated soil and streamwater.
  [Fotochemické uvolňování kovů vázaných na huminové a fulvo kyseliny v uměle připravených půdních a povrchových vodách.]
  Journal of Environmental Monitoring. Roč. 11, č. 5 (2009), s. 1064-1071 ISSN 1464-0325
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/0410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: dissolved organic matter * irradiation * iron * aluminium
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.225, rok: 2009

  This study demonstrates the strong impact of photochemical degradation of soil dissolved organic matter (DOM) on its metal complexing capacity. The role of light in the fate of organically-bound metals transported from soils to surface waters was studied in laboratory experiments. We studied four humic and one fulvic acid isolates from different soil horizons in the Bohemian Forest (Czech Republic). The greatest decrease in the organically-bound metal concentrations occurred for the fulvic acid, and the smallest decrease occurred for the humic acid from the deepest soil horizon. The extrapolation of laboratory experiments to in-situ conditions suggested that the DOM’s ability to bind metals changes greatly within the first few hours after groundwater enters the stream. The rapid degradation of organically-bound Al and Fe can be an important process in first and second-order streams, and lake epilimnia.

  Tato studie demonstruje silný vliv fotochemické degradace rozpuštěných půdních organických látek na jejich schopnost vázat kovy. Laboratorní experimenty popsaly podíl světla na osudu organicky vázaných kovů transportovaných z půd do povrchových vod. Čtyři izoláty huminových a jeden fulvo kyselin z různých půdní horizontů pocházely z Národního parku Šumava. Největší pokles organicky vázaných kovů byl zaznamenán ve fulvo kyselinách, nejmenší byl v huminových kyselinách izolovaných z nejhlubšího půdního horizontu. Extrapolace laboratorních výsledků do přírodních podmínek předpokládá, že k výrazným změnám schopnosti rozpuštěných organický látek vázat kovy dojde během několika hodin od vývěru podzemních vod na povrch. Tato rychlá degradace komplexních vazeb hliníku a železa může být významným procesem v tocích prvního a druhého řádu a v povrchových vrstvách jezer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173328