Počet záznamů: 1

Results of a four-year study of the impact of Bt maize on arthropod communities

 1. 1.
  0326069 - BC-A 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Habuštová, Oxana - Hussein, Hany - Doležal, Petr - Spitzer, Lukáš - Růžička, Vlastimil
  Results of a four-year study of the impact of Bt maize on arthropod communities.
  [Výsledky čtyřleté studie vlivu Bt kukuřice na entomofaunu.]
  White Book: Genetically Modified Crops. České Budějovice: Biology Centre of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009 - (Sehnal, F.; Drobník, J.), s. 60-60. ISBN 978-80-86668-05-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Bt maize
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Field trials were performed in Czech Republic for four consecitive years to verify whether its cultivation would not endanger beneficial arthropods. Bt and non –Bt maize were each grown on 5 plots of 0,5 ha in a 7,6 ha field in 2002 and a 14 ha field in 2003-2005. The content of Cry 1Ab in plants was measured and samples of arthropods dweeling on the plants and epigeic species caught in the traps were analyzed in 2 week intervals. The results revealed, that leaves contained Cry1Ab toxin provided full protection against the ECB. We conclude, that cultivation of Bt maize does not threaten arthropods other than the target species.

  Po dobu čtyř let byl v České republice prováděn polní pokus za účelem prověřit, jestli kultivace Bt kukuřice nebude mít negativní vliv na necílové druhy hmyzu a entomofaunu. Bt a izogenní kukuřice byla vysetá na 5 pul hektarových pokusných plochách na 7,6 ha v roce 2002 a na 14 ha v létech 2003–2005. Pravidelně každých 14 dní byl stanoven obsah Bt toxinu, odebíraný vzorky rostlin a vzorky půdních pastí a analyzovány v laboratoři. Z výsledků vyplývá, že Bt toxin v rostlinách poskytuje kompletní ochranu rostlin kukuřice na cílový druh hmyzu zavíječe kukuřičného a nemá negativní vliv na abundanci střevlíků, drabčíků a pavouků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173294