Počet záznamů: 1

Vývoj resilience v dětství a v dospělosti

 1. 1.
  0325618 - PSU-E 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šolcová, Iva
  Vývoj resilience v dětství a v dospělosti.
  [The development of resilience in childhood and adulthood.]
  Praha: Grada Publishing, 2009. 102 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2947-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700250701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: resilience * development * metodological aspects
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Práce je věnována vývoji resilience v dětství a v dospělosti z pohledu podpory duševního zdraví a prevence psychopatologických projevů. Vychází z poznatků vývojové psychopatologie a pozitivní psychologie. Informuje o vývoji koncepce resilience. Zabývá se terminologií, definicemi, současnými poznatky, východisky a výhledy do budoucna. Popisuje nejvýznamnější rizikové a protektivní faktory. Přináší nejnovější poznatky ohledně dané problematiky, porovnává výsledky výzkumů provedené různými autory. Zabývá se metodologickými úskalími a přináší náměty pro výzkum v budoucnu. Informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a metodách. V neposlední řadě se věnuje se přínosu českých odborníků.

  The study deals with the development of resilience in childhood and adulthood from the standpoint of mental health support and prevention of psychopathological phenomena. It draws on the knowledge of developmental psychopathology and positive psychology, informing of the development of the resilience concept. The paper outlines terminology, definitions, current knowledge, fundaments and outlooks, and describes the most important risk and protective factors, presenting the latest know-how concerning the issue and comparing the research results by various authors. It presents methodological obstacles, brings proposals for future research and informs of the most important intervention measures and methods. Last, but not least, the contributions of Czech experts are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172966