Počet záznamů: 1

Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests

 1. 1.
  0325117 - GLU-S 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kodešová, R. - Rohošková, M. - Žigová, Anna
  Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests.
  [Porovnání stability agregátů šesti půdních profilů v podmínkách konvenční orby s použitím různých laboratorních testů.]
  Biologia. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 550-554 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/0434
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: fast wetting test * slow wetting test * shaking after pre-wetting test * wet sewing
  Kód oboru RIV: DF - Pedologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  Soil structure stability was studied in every diagnostic horizons of six soil using different techniques investigating various destruction mechanisms of soil aggregates. Soil aggregate stability, assessed by the index of water stable aggregates (WSA), varied depending on the organic matter content, clay content and pHKCl. Coefficients of aggregate vulnerability resulting from fast wetting (KV1) and slow wetting (KV2) tests showed similar trends of the soil aggregate stability as the WSA index, when studied for soils developed on the similar parent material. There was found close correlation between the WSA index and the KV1 value, which depended also on the organic matter content, clay content and pHKCl. Less significant correlation was obtained between the WSA index and the KV2 value, which depended on the organic matter content and clay content. The KV3 value depended mostly on cation exchange capacity, pHKCl and organic matter content.

  Stabilita půdní struktury byla studována ve všech diagnostických horizontech šesti půdních typů s použitím různých metodik zkoumajících rozličné mechanizmy destrukce půdních agregátů. Stabilita půdních agregátů hodnocená podle indexu WSA je různá a závisí od obsahu organické půdní hmoty, obsahu jílu a pHKCl. Koeficient vulnerability agregátů vyplývající z testů prudkého ovlhčení (KW1) a pomalého ovlhčení (KW2) ukazuje podobné trendy stability půdních agregátů jako WSA index, když se půdy vyvíjejí na podobných půdotvorných substrátech. Mezi WSA indexem a hodnotou KW1 byla nalezena těsná závislost, která je podmíněna obsahem půdní organické hmoty, obsahem jílu a pHKCl. Méně významná korelace byla zjištěna mezi WSA indexem a hodnotou KW2, která závisí od obsahu půdní organické hmoty a obsahu jílu. KW3 hodnota většinou závisí na kationtové výměnné kapacitě, pHKCl a obsahu organické půdní hmoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172642