Počet záznamů: 1  

Effect of reduced glutathione, surface active agents, and ionic strength on the detection of metallothioneins by using of Brdicka reaction

 1. 1. 0325004 - UZFG-Y 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, S. - Fabrik, I. - Adam, V. - Kukačka, J. - Průša, R. - Trnková, L. - Strnádel, Ján - Horák, Vratislav - Kizek, R.
  Effect of reduced glutathione, surface active agents, and ionic strength on the detection of metallothioneins by using of Brdicka reaction.
  [Účinek redukovaného glutathionu, povrchově aktivních látek a iontové síly na detekci metalothioneinů stanovených Brdičkovou reakcí.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 640-644 ISSN 1040-0397.
  [International Conference on Electroanalysis /12./. Prague, 16.06.2008-19.06.2008]
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA401990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: differential pulse voltammetry * adsorptive transfer stripping technique * proteins
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  We investigated the effects of two surface active agents (sodium dodecyl sulfate, SDS, and polyoxyethylene sorbitol, Tween-20), ionic strength and reduced glutathione (GSH) on metallothionein (MT) signals measured by adsorptive transfer stripping differential pulse voltammetry Brdicka reaction. The MT signal was more than two hundred times higher than the GSH one at the accumulation time of 120s. The influence of Tween-20 was investigated in a broad concentration range (from 10-8 to 10-11 %, v/v). We found that the catalytic Cat2 signal decreased for more than 60% with increasing Tween-20 content. In the case of using SDS (10-3 – 10-6 M), the increase of Cat2 peak in the presence of the highest SDS concentration was determined. The height of Cat2 peak enhanced with increasing ionic strength mimicking by NaCl concentration. Based on the enhancement of the Cat2 peak we determined the ionic strength of fibroblast samples and recalculated the concentration of MT determined there.

  Sledovali jsme účinky dvou povrchově aktivních látek (sodiumdodecylsulfátu, SDS a polyoxyetylensorbitolu, Tween-20), iontové síly a redukovaného glutathionu (GSH) na metalothioneinové (MT) signály měřené pomocí Brdičkovy reakce metodou adsorptivní přenosové rozpouštěcí techniky a diferenční pulsní voltametrie. V akumulovaném čase 120s byl signál pro MT více než dvěstěkrát vyšší než signál pro GSH. Vliv Tweenu-20 byl sledován v širokém rozmezí koncentrací (od 10-8 do 10-11 %, v/v). Zjistili jsme, že se vzrůstajícím obsahem Tweenu-20 katalytický signál Cat2 klesal více než o 60%. Při použití SDS (10-3 – 10-6 M) bylo při nejvyšší koncentraci SDS pozorováno zvýšení signálu Cat2. Nejvyšší nárůst signálu Cat2 byl dosažen zvyšující se iontovou silou navozenou koncentrací NaCl. Na základě zvýšení signálu Cat2 jsme určili iontovou sílu vzorku fibroblastů a přepočítali stanovenou koncentraci MT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172569