Počet záznamů: 1

K pre-historii dvou Měst pražských

 1. 1.
  0324820 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Martin - Chytráček, Miloslav - Lojek, T. - Prokopová, A.
  K pre-historii dvou Měst pražských.
  [On the pre-history of two Towns of Prague.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 1 (2009), s. 118-138 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Prague * Middle Ages * pottery * glass * Wenceslas I * town wall * offering
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Na parcele v sev. části Nového Města pražského byly dokumentovány relikty částečně zahloubeného, kůlovou konstrukcí neseného domu z pokročilého 12. či z poč. 13. století. Dnes jde již o jeden z mnoha takových dokladů intenzivního osídlení této části tehdejší pražské aglomerace. Výjimečná je možnost datování objektu díky nádobě s obětinou vsazené do jeho podlahy. Zánik budovy autoři kladou do kontextu událostí, které tento prostor v okolí kostela sv. Klimenta postihly ve 30. letech 13. stol. v souvislosti s panovnickým záměrem založit (první) Město pražské. Chronologicky následný doklad využití pozemku představuje odpadní jímka, jejíž obsah koresponduje s dobovými zprávami o zástavbě zdejšího předměstí v 1. pol. 14. století. Zlomky skleněných nádob z jímky svědčí o úrovni stolování v domě na předměstí Většího Města pražského i o sortimentu dutého skla na pražském trhu ve 14. století.

  On a lot in the northern part of the New Town in Prague, the remains of a partly sunken building from the 12th century, or the start of the 13th century, were excavated. The ever increasing numbers of finds of such features are evidence of the intensity of settlement in this part of the early medieval Prague agglomeration, only in this case dating is possible on the basis of a vessel, containing offerings, set in the floor. The authors situate the demise of the building within the context of events that affected this area in the 1230s, in connection with the sovereign’s plan to establish the (first) Town of Prague. Another unearthed feature was a cesspit: its content corresponds with contemporary reports about intensive construction in these outskirts during the first half of the 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172428