Počet záznamů: 1

The influence of the choice of a constitutive relation in the modelling of the wave propagation in pre-stressed medium

 1. 1.
  0324630 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kruisová, Alena - Plešek, Jiří - Červ, Jan
  The influence of the choice of a constitutive relation in the modelling of the wave propagation in pre-stressed medium.
  [Vliv volby konstitutivního vztahu na modelování šíření vln v předepjatém prostředí.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 743-750. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: acoustoelasticity * logarithmic strain * murnaghan material model
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  http://www.itam.cas.cz/IM2009/

  The most common constitutive relation in acoustoelasticity is the second-order constitutive relation expressed in terms of the Green-Lagrange strain tensor. This material model is characterized by the high sensitivity of material parameters to the small measurement errors. This rather bad property leads to the proposal of another material model with the second-order constitutive relation expressed in terms of the logarithmic strain tensor. For this material model the acoustic wave velocities were derived for three different types of homogeneous pre-stress.

  Nejznámější konstitutivní vztah používaný v akustoelasticitě je rovnice druhého řádu vyjádřená pomocí Greenova -- Lagrangeova tenzoru přetvoření. Tento materiálový model je charakterizován vysokou citlivostí materiálových parametrů na malé chyby měření. Tato vlastnost vedla k návrhu nového materiálového modelu s konstitutivními vztahy druhého řádu, vyjádřeného pomocí logaritmického tenzoru přetvoření. Pro tento materiálový model byly odvozeny rychlosti šíření akustoelastických vln pro tři druhy homogenního předpjetí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172276