Počet záznamů: 1

Structure changes in two chosen metallic materials exposed to molten LiF-NaF eutectic mixture – model of corrosion behaviour

 1. 1.
  0324374 - UFM-A 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Král, Lubomír - Čermák, Jiří - Matal, O. - Šimo, T. - Nesvadba, L. - Jílek, M.
  Structure changes in two chosen metallic materials exposed to molten LiF-NaF eutectic mixture – model of corrosion behaviour.
  [Strukturní změny ve dvou vybraných kovových materiálech po expozici v roztavené eutektické směso LiF-NaF - model korozního chování.]
  Kovové materiály. Roč. 47, č. 2 (2009), s. 63-73 ISSN 0023-432X
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/067
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: steels and nickel alloys * corrosion * diffusion
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Impakt faktor: 1.345, rok: 2007
  http://www.kovmat.sav.sk/abstract.php?rr=47&cc=2&ss=63

  This work is devoted to the study of changes of structure and chemical composition of two candidate materials for high-temperature power engineering. Materials are studied before and after their exposure to molten mixture 60 mol.% LiF + 40 mol.% NaF at temperature 953 K for exposure times 100, 300 and 1000 h. The exposition was carried out in a quasidynamic regime that simulated the flux of the coolant (the mixture of salts) in the pipeline. In Ni-alloy Ni-6 W-9 Mo-1.7 Ti-7 Cr (wt.%) severe corrosion damage was observed in the surface layer of thickness of about 100 µm. In Ni-coated ferrite steel CSN 411523, elements redistribution close to the interface between the Ni layer/steel substrate was described by a simple model. The Ni layer showed excellent resistance against the corrosion, but its perforation and subsequent local damage of the substrate were also observed.

  Tato práce je věnována studiu změny struktury a chemického složení dvou kandidátů na materiály pro vysokoteplotní reaktory. Materiály jsou studovány před a po jejich expozici v roztavené směsi 60 mil.% LiF + 40 mol.% NaF při teplotě 953 K a expozičních časech 100, 300 a 1000 h. Expozice byla prováděny v kvazidynamickém režimu, který simuluje tok chladícího media (smes solí) v potrubí. v Nikolové slitině Ni-6W-9Mo-1,7Ti-7Cr (hm.%)bylo pozorováno těžké korozní poškození v vrstvě o tloušťce asi 100 µm. Ve feritické oceli CSN 411523 s povlakem niklu bylo rozdělení prvků blízko rozhraní Ni vrstva/ocel popsáno jednoduchým modelem. Ni vrstva vykazuje excelentní odolnost proti korozi, ale byla pozorována jeji perforace a následné lokální poškození substrátu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005196