Počet záznamů: 1

Extraction and ab initio calculation studies on the complexation of Ca2+ with valinomycin

 1. 1.
  0323504 - UMCH-V 2009 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Vaňura, P.
  Extraction and ab initio calculation studies on the complexation of Ca2+ with valinomycin.
  [Studium komplexace Ca2+ s valinomycinem pomocí extrakce a ab inicio výpočtů.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 279, č. 2 (2009), s. 553-559 ISSN 0236-5731
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: valinomycin * extraction experiments * DFT calculations
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.631, rok: 2009

  From extraction experiments and γ-activity measurements, the exchange extraction constant corresponding to the equilibrium of Ca2+ with valinomycin taking place in the two-phase water-nitrobenzene system was evaluated. Further, the stability constant of the valinomycin-calcium complex in nitrobenzene saturated with water was calculated for a temperature of 25 °C. By using quantum mechanical DFT calculations, the most probable structure of the complex of valinomycin with Ca2+ and H2O was predicted.

  Pomocí extrakčních experimentů a měření γ-aktivity byla stanovena extrakční konstanta odpovídající rovnováze Ca2+ s valinomycinem ve dvoufázovém systému voda-nitrobenzen. Dále byla vypočítána stabilizační konstanta komplexu valinomycin-vápník v nitrobenzenu saturovaném vodou při teplotě 25 °C. Pomocí kvantově mechanických DFT výpočtů byla předpovězena nejpravděpodobnější struktura komplexu valinomycinu s Ca2+ a H2O.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005165