Počet záznamů: 1  

Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone

 1. 1. 0323037 - GLU-S 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hladil, Jindřich - Koptíková, Leona - Galle, Arnošt - Sedláček, Václav - Pruner, Petr - Schnabl, Petr - Langrová, Anna - Bábek, O. - Frána, Jaroslav - Hladíková, J. - Otava, J. - Geršl, M.
  Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone.
  [Interpretace časně středofrasnských vrstev útesových plošin v Moravském krasu ohledně záznamu změn v atmosférickém prachu: klíč k pochopení neobvyklých výkyvů uvnitř konodontové zóny punctata.]
  Bulletin of Geosciences. Roč. 84, č. 1 (2009), s. 75-106 ISSN 1214-1119
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00130702; GA AV ČR IAA300130702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: mineral dust * platform reef * stromatactis * Devonian * Alamo impact
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.983, rok: 2009

  The early Middle Frasnian stratigraphic interval was selected for this study in order to assess the contribution of atmospheric dust and to distinguish between the robust climatically driven anomalies and the potential distant effect of the Alamo impact. The methodology employed for undertaking this research was based on succession and combination of the following steps: biostratigraphy and facies analysis, magnetic susceptibility (MS), gamma-ray spectrometry (GRS), instrumental neutron activation analysis (INAA), and finally, separation and assessment of rare non-carbonate particles. The principal results are: refinement of the bow-shaped MS pattern for the E-MF, separation of climatically driven fluctuations from the catastrophic-event-triggered perturbations, defining the crisis and non-crisis duality in MS to eustasy relationships, estimates of Frasnian (Devonian) mineral dust burden, and correlation of stromatactis with reduced carbonate production.

  Časně středofrasnský stratigrafický interval byl vybrán proto, aby bylo možno posoudit vlivy a účinky atmosférického prachu a rozlišit mezi mohutnými klimaticky řízenými nepravidelnostmi a možnými vzdálenými účinky dopadu alamského tělesa. Metodologie aktuálního výzkumu byla založena na posloupnosti a kombinaci následujících kroků: biostratigrafická a faciální nalýza, magnetická susceptibilita (MS), gamaspektrometrie (GRS), neutronová aktivační nalýza (INAA), a nakonec extrakce vzácných a neobvyklých nekarbonátových částic. Nejdůležitejší výsledky jsou: srovnání a podrobnější charakteristika konkávního MS vzoru v tomto období, oddělení typických klimaticky hnaných výkyvů v prostředí od poruch spoštěných katastroficky, definice krizové a ne-krizové duality ve vztazích MS a eustatiky, ohodnocení frasnské (devonské) prachové zátěže a celkového toku tohoto materiálu, a korelace stromataktových sedimentárních podmínek s oslabenou karbonátovou produkcí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171118