Počet záznamů: 1  

Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids

 1. 1. 0322898 - UFCH-W 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Jaklová Dytrtová, J. - Šestáková, Ivana - Jakl, M. - Navrátil, Tomáš
  Electrochemical Detection of Cadmium and Lead Complexes with Low Molecular Weight Organic Acids.
  [Elektrochemická detekce komplexů kadmia a olova s nízkomolekulárními organickými kyselinami.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 573-579 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GA521/06/0496; GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: citric acid * oxalic acid * heavy metals * voltammetry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  The Cd and Pb complexes with oxalic (OA) and citric acid (CA) were detected in model and soil solutions using cyclic and stripping voltammetry. A mixed complex consisting of Cd, Pb, and OA was found; its peak potential varied from -582.0 to -542.5 mV (vs. Ag/AgCl/KCl(3 mol/L)). For mixed complex formation, the presence of PbOH+ species and Cd2+ in oxalic acid solution was necessary. Only the "simple" complexes of CA with Pb and Cd were found in the model solution. The existence of all investigated metal complexes is confined to neutral pH range. The mixed komplex was also found in real soil solutions.

  Komplexy Cd a Pb s kyselinou šťavelovou (OA) a citrónovou (CA) byly detekovány v modelových a půdních roztocích při užití cyklické a rozpouštěcí voltametrie. Byl nalezen směsný komplex sestávající z Cd, Pb, a OA; potenciál jeho píku se pohyboval od -582.0 do -542.5 mV (vs. Ag/AgCl/KCl(3 mol/L)). Pro tvorbu směsného komplexu je nezbytná přítomnost PbOH+ a Cd2+ v roztoku kyseliny šťavelové. V modelových roztocích byly nalezeny pouze "jednoduché" komplexy CA s Pb a Cd. Existence všech zkoumaných komplexů kovů je omezena na neutrální oblast pH. Směsný komplex byl nalezen též v reálných půdních roztocích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171031