Počet záznamů: 1  

The Influence of Addition of Carbon Dioxide to the Gasification Medium During the Atmospheric Steam Fluidized Bed Gasification on Sand and Limestone

 1. 1. 0322767 - UCHP-M 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Vosecký, Martin - Skoblia, Sergej - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  The Influence of Addition of Carbon Dioxide to the Gasification Medium During the Atmospheric Steam Fluidized Bed Gasification on Sand and Limestone.
  [Vliv přídavku oxidu uhličitého ke zplyňovacímu médiu při atmosférickém zplyňování vodní parou ve fluidním loži křemenného písku a vápence.]
  Sborník přednášek. Praha: ČVUT, 2009 - (Hrdlička, J.), s. 80-93. ISBN 978-80-01-04295-3.
  [Energetika a biomasa 2009. Praha (CZ), 18.02.2009-19.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: gasification * fluidized bed * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  The aim of this project was to evaluate the effect of addition of CO2 to the gasification agent during allothermal steam fluidized bed gasification of biomass at constant temperature about 800 °C. Moreover, the effect of different fluidized bed materials such as silica sand and limestone together with the effect of temperature on producer gas composition was also examined. Experiments led to conclusions that CO2 added to the gasification agent was converted to CO to only very limited extent while CO2 dilution effect was relatively strong. The CO2 to CO conversion was exhanced by the use of limestone as the bed material. Limestone showed also strong catalytic activity towards reduction in tar content in the producer gas and higher production of H2, CO2 and CO in comparison with silica sand. Optimal temperature for in the bed-use of limestone in the gasification process was proposed to be around 850 °c under the given experimental conditions.

  Cílem této práce bylo vyhodnotit vliv přídavku CO0 k primárnímu zplyňovacímu médiu (vodní pára) při alotermním zplyňování biomasy ve fluidním loži při konstantní teplotě 800°C. Také byl měřen vliv materiálu fluidního lože a vliv teploty reaktoru na složení, výhřevnost a výtěžek plynu. Z provedených experimentů vyplývá, že CO2 přidaný ke zplyňovacímu médiu byl přeměněn na CO jen v omezené míře a spíše převažovalo naředění plynu a snížení jeho výhřevnosti. Konverze CO2 na CO byla intenzivnější za použití vápence ve fluidním loži. Vápenec vykazoval katalytický účinek na rozklad dehtů a zvyšování výtěžku H2, CO2 a CO. Na základě zjištěných poznatků je možné jako optimální teplotu generátoru s vápencem ve fluidní vrstvě navrhnout teplotu okolo 850 °C za daných experimentálních podmínek
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170929