Počet záznamů: 1  

Simplified Modeling of Circulating Flow of Solids between a Fluidized Bed and a Vertical Pneumatic Transport Tube Reactor Connected by Orifices

 1. 1. 0322536 - UCHP-M 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Karel - Kalisz, S. - Miccio, F. - Wieczorek, K. - Pohořelý, Michael
  Simplified Modeling of Circulating Flow of Solids between a Fluidized Bed and a Vertical Pneumatic Transport Tube Reactor Connected by Orifices.
  [Zjednodušené modelování cirkulačního toku tuhých částic mezi fluidní vrstvou a trubkovým reaktorem s vertikálním pneumotransportem spojeným navzájem otvory.]
  Powder Technology. Roč. 192, č. 1 (2009), s. 65-73 ISSN 0032-5910
  Grant ostatní:RFCR(XE) CT/2007/00005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized bed * pneumatic transport * circulation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.745, rok: 2009

  Dual separated fluidized beds (FB) or fluidized and transporting bed systems are convenient for cleaning of gases with regeneration of a solid sorbent or for gasification of solid fuels and production of rich fuel gas with practically no content of nitrogen. Our attention was concentrated on development, comparison and checking of three simplified models for solid particle velocity, pressure drop and mass flux in a pneumatic transport reactor (riser). The simplified models have been used in a more general model for flow of solids via orifices between a FB near the incipient fluidization and a tube with vertical pneumatic transport (PT) of solids and circulation back to the FB. The model predictions have been compared with experimental data and validated.

  Duální systémy s oddělenými fluidními vrstvami nebo systémy s fluidní vrstvou a transportním reaktorem jsou vhodné pro čištění plynu s regenerací pevného sorbetu nebo pro zplyňování tuhých paliv a produkci výhřevného plynu s prakticky nulovým obsahem dusíku. Naše pozornost byla soustředěna na vývoj, srovnání a validaci zjednodušených modelů pro rychlost částic, tlakovou ztrátu a hmotový tok v neumo-transportním reaktoru. Zjednodušené modely byly použity v obecném modelu pro cirkulační tok částic přes otvor mezi fluidní vrstvou blízko počátku fluidace a trubkou s vertikálním neumo-transportem částic zpět do fluidní vrstvy. Výsledky z modelových předpovědí byly srovnány s experimentálními daty a jejich platnost byla ověřena.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170761