Počet záznamů: 1  

Rapid repair of DNA double strand breaks in Arabidopsis thaliana is dependent on proteins involved in chromosome structure maintenance

 1. 1. 0321284 - UEB-Q 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozák, Jaroslav - West, C.E. - White, C. - da Costa-Nunes, J.A. - Angelis, Karel
  Rapid repair of DNA double strand breaks in Arabidopsis thaliana is dependent on proteins involved in chromosome structure maintenance.
  [Rychlá reparace dvojvláknových zlomů DNA je v Arabidopsis thaliana závislá na proteinech vystupujících při udržování struktury chromosomů.]
  Dna Repair. Roč. 8, č. 3 (2009), s. 413-419 ISSN 1568-7864
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06004; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: AtKU80 * AtLIG4-4 * AtRAD21.1 * Bleomycin * Comet assay * MIM
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.199, rok: 2009

  DNA double strand breaks (DSBs) are one of the most cytotoxic forms of DNA damage and must be repaired by recombination, predominantly via non-homologous joining of DNA ends (NHEJ) in higher eukaryotes. However, analysis of DSB repair kinetics of plant NHEJ mutants atlig4-4 and atku80 with the neutral comet assay shows that alternative DSB repair pathways are active. Surprisingly, these kinetic measurements show that DSB repair was faster in the NHEJ mutant lines than in wild-type Arabidopsis. Here we provide the first characterization of this KU-independent, rapid DSB repair pathway operating in Arabidopsis. The alternate pathway that rapidly removes the majority of DSBs present in nuclear DNA depends upon structural maintenance of chromosomes (SMC) complex proteins, namely MIM/AtRAD18 andAtRAD21.1.Anabsolute requirement for SMC proteins and kleisin for rapid repair of DSBs in Arabidopsis opens new insight into the mechanism of DSB removal in plants.

  Dvojvláknové zlomy DNA (DSBs) jsou nejtoxičtější formou poškození DNA, které musí být opraveno rekombinací, u vyšších eukaryot převážně nehomologním spojováním DNA konců (NHEJ). Nicméně analýza kinetiky reparace DSB rostlinných NHEJ mutant atlig4-4 a atku80 neutrální metodou komet ukázala přítomnost alternativní reparační dráhy DSB. Překvapivě tato kinetická měření ukázala, že reparace DSB v NHEJ mutovaných liniích je rychlejší než ve wild-type Arabidopsis. Uvádíme první charakterizaci této KU-nezávislé dráhy rychlé reparace DNA funkční u Arabidopsis. Tato alternativní dráha, která rychle odstraňuje většinu DSBs přítomných v jaderné DNA závisí na komplexu proteinů udržujících strukturu chromosomů (SMC), jmenovitě MIM/AtRAD18 andAtRAD21.1. Naprostý požadavek SMCproteinů a kleisinů pro rychlou reparaci DSBs u Arabidopsis otvírá nový pohled na mechanismus eliminace DSB u rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169885