Počet záznamů: 1  

Water desorption kinetics of polymer composites with cellulose fibers as filler

 1. 1. 0320827 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacková, Taťana - Kroisová, D. - Špatenka, P.
  Water desorption kinetics of polymer composites with cellulose fibers as filler.
  [Kinetika desorpce vody polymerních kompozitů s plnivem z celulózových vláken.]
  Journal of Macromolecular Science - Physics. Roč. 48, č. 1 (2009), s. 68-76 ISSN 0022-2348
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer composites * water desorption kinetics * thermoplastic matrix
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.716, rok: 2009

  Water desorption tests were conducted after immersing test pieces of polymer composites with epoxy resin, polypropylene (PP), or poly(vinyl alcohol) (PVA) matrix containing 0, 3, 6, 9, and 30 wt. % of cellulose fibers from recycled paper with or without coupling agent maleic anhydride grafted PP in a distilled water bath at room temperature for 24 h. Study of the water desorption kinetics proved the expected enhanced absorption of the composites after incorporation of fibers and a difference between two similar types of PVA was found.

  Desorpce vody byla měřena na vzorcích polymerních kompozitů, s matricí z epoxidové pryskyřice, polypropylenu (PP), nebo polyvinylalkoholu (PVA) obsahující 0, 3, 6, 9 a 30 hm. % celulózových vláken z recyklovaného papíru s nebo bez vazného činidla maleinanhydridu roubovaného na PP, ponořených 24 h v destilované vodě při pokojové teplotě. Studie kinetiky desorpce vody ukázala očekávaný nárůst absorpce kompozitů po zabudování vláken a byl pozorován rozdíl mezi dvěma podobnými typy PVA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169582